Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Baanbrekende conclusie A-G De Bock over beëindiging slapende dienstverbanden!

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Gisteren, 18 september 2019, zijn de prejudiciële vragen over ‘slapende dienstverbanden’ beantwoord door A-G De Bock. De AG heeft de Hoge Raad geadviseerd en komt tot de conclusie dat “als uitgangspunt heeft te gelden dat een werkgever op grond van de norm van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW) gehouden is om…

Lees meer

Ontslag van de vijftigplusser uitstellen tot na 1 januari 2020 loont!

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 werd het tot dan toe geldende arbeidsrecht flink opgeschud. Minister Asscher wilde het ontslagrecht met de invoering van deze wet eerlijker, sneller en goedkoper maken door met name de rechtspositie van flexwerkers te versterken. De tot…

Lees meer

Versoepeling Ontslagregeling voor kleine werkgevers

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Werkgevers met minder dan 25 werknemers komen vanaf 1 januari 2019 sneller in aanmerking voor het betalen van een lagere transitievergoeding in geval van bedrijfseconomisch ontslag dan voorheen. Als aan de criteria wordt voldaan, telt het deel van het dienstverband van vóór 1 mei 2013 niet mee bij de berekening…

Lees meer

De Wet Arbeidsmarkt in Balans in een notendop

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Op 8 november 2018 is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gepubliceerd. Er staat een groot aantal maatregelen in, die voor werkgevers het nodige met zich mee gaan brengen. Beoogde datum inwerkingtreding van de WAB is 1 januari 2020. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer; concrete uitwerking van…

Lees meer

De transitievergoeding en het BBL-traject: betaal als werkgever niet onnodig of te veel

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

De voorwaarden om inzetbaarheidskosten in mindering te mogen brengen op een aan een BBL-er verschuldigde transitievergoeding zijn voor (erkende) leerwerkbedrijven minder stringent dan voor andere werkgevers.  Ruim drie jaar na invoering van de WWZ weet het merendeel van de werkgevers dat transitie- en inzetbaarheidskosten onder bepaalde voorwaarden in mindering op een…

Lees meer

Transitievergoeding bij deeltijdontslag (ook zonder ontslag!)

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Inmiddels is wel bekend dat een werkgever – uitzonderingen daargelaten – bij ontslag een transitievergoeding moet betalen voor zover de werknemer minimaal 2 jaar in dienst is geweest. Op grond van de wet bestaat géén recht op een transitievergoeding zolang het dienstverband voortduurt. Er bestaat ook géén recht op een…

Lees meer

Werknemer ziek? Denk aan de no-riskpolis!

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

UWV heeft vorige maand een rapport uitgebracht over de no-riskpolis. Uit dit onderzoek volgt dat veel werkgevers geen gebruik maken van de no-riskpolis in gevallen waarin dit wel mogelijk is. Zo wordt naar schatting slechts 50% (!) van de ziekmeldingen gedeclareerd voor de groep werkende ‘WGA’ers’. Dat zijn…

Lees meer

Wetsvoorstel ‘Compensatie Transitievergoeding Arbeidsongeschikten’ aangenomen

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Het wetsvoorstel dat onder meer de zogenaamde ‘Compensatie Transitievergoeding Arbeidsongeschikten’ bevat, is onlangs (10 juli ’18) door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent onder meer dat werkgevers vanaf de inwerktreding van deze wet – naar verwachting 1 april 2020 – onder omstandigheden compensatie kunnen vragen aan UWV als…

Lees meer

Heeft u een werknemer in dienst die lid is van de vrijwillige brandweer?

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Dan bent u als hoofdwerkgever samen met de brandweerleiding en brandweervrijwilliger verantwoordelijk voor naleving van de Arbeidstijdenwet   Veel brandweervrijwilligers hebben naast de brandweer nog een hoofdbetrekking. Als een werknemer meerdere betrekkingen heeft, dan telt de Arbeidstijdenwet voor die werknemer alle betrekkingen bij elkaar op. Op de brandweervrijwilliger zelf rust de…

Lees meer

Beroepsregistratie in jeugdhulp en jeugdbescherming – enkele arbeidsrechtelijke aspecten

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Professionals die werken op hbo-niveau of hoger én werkzaamheden uitvoeren in het jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerd professional vragen, moeten zich registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). In het Kwaliteitskader Jeugd staat de norm verantwoorde werktoedeling uitgelegd. De werkgever is ervoor verantwoordelijk om ‘verantwoorde…

Lees meer