Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Informeer je werknemer áltijd schriftelijk over het al dan niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Werkgevers zijn verplicht om werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van het dienstverband. Dit moet conform art. 7:668 BW uiterlijk een maand voordat deze arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. Deze verplichting geldt sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid…

Lees meer

“Maar mijn werknemer heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd! Dan heb ik toch geen verplichtingen meer…?” 

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

In een recente uitspraak[1] van de rechtbank Overijssel besliste de kantonrechter dat een werkgever er niet te snel vanuit mocht gaan dat een werknemer de arbeidsovereenkomst had opgezegd. De werkgever dacht dat hij door die opzegging geen verplichtingen meer had uit hoofde van de arbeidsovereenkomst en stopte met…

Lees meer

Arbeidsongeschiktheid altijd een belemmering bij ontslag?

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Ontslag van medewerkers door reorganisatie of tegenvallende resultaten… Het lijkt een onderwerp waarmee weinig ondernemers bezig zijn in deze tijd van grote personeelstekorten. Maar de wens om afscheid te nemen van elkaar als werkgever en werknemer, kan ook liggen in de persoonlijke sfeer. Bijvoorbeeld door een verstoorde werkrelatie of door…

Lees meer

Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Sinds 1 augustus 2022 geldt de nieuwe wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. In de praktijk krijgen wij hier best veel vragen over. Reden om de belangrijkste veranderingen, en wat dat voor u als werkgever betekent, nog eens op een rijtje te zetten.    Wat is er in hoofdlijnen…

Lees meer

Verruiming ketenregeling voor bestuurders van rechtspersonen

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Bestuurders van (niet beursgenoteerde) rechtspersonen zijn in de regel op twee manieren aan de rechtspersoon gebonden: er is een vennootschapsrechtelijke band (als gevolg van de benoeming van de bestuurder door het daartoe bevoegde orgaan) en er is een arbeidsrechtelijke band op basis waarvan de bestuurder zijn werkzaamheden uitvoert en zijn…

Lees meer

Baanbrekende conclusie A-G De Bock over beëindiging slapende dienstverbanden!

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Gisteren, 18 september 2019, zijn de prejudiciële vragen over ‘slapende dienstverbanden’ beantwoord door A-G De Bock. De AG heeft de Hoge Raad geadviseerd en komt tot de conclusie dat “als uitgangspunt heeft te gelden dat een werkgever op grond van de norm van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW) gehouden is om…

Lees meer

Ontslag van de vijftigplusser uitstellen tot na 1 januari 2020 loont!

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 werd het tot dan toe geldende arbeidsrecht flink opgeschud. Minister Asscher wilde het ontslagrecht met de invoering van deze wet eerlijker, sneller en goedkoper maken door met name de rechtspositie van flexwerkers te versterken. De tot…

Lees meer

Versoepeling Ontslagregeling voor kleine werkgevers

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Werkgevers met minder dan 25 werknemers komen vanaf 1 januari 2019 sneller in aanmerking voor het betalen van een lagere transitievergoeding in geval van bedrijfseconomisch ontslag dan voorheen. Als aan de criteria wordt voldaan, telt het deel van het dienstverband van vóór 1 mei 2013 niet mee bij de berekening…

Lees meer

De Wet Arbeidsmarkt in Balans in een notendop

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Op 8 november 2018 is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gepubliceerd. Er staat een groot aantal maatregelen in, die voor werkgevers het nodige met zich mee gaan brengen. Beoogde datum inwerkingtreding van de WAB is 1 januari 2020. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer; concrete uitwerking van…

Lees meer

De transitievergoeding en het BBL-traject: betaal als werkgever niet onnodig of te veel

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

De voorwaarden om inzetbaarheidskosten in mindering te mogen brengen op een aan een BBL-er verschuldigde transitievergoeding zijn voor (erkende) leerwerkbedrijven minder stringent dan voor andere werkgevers.  Ruim drie jaar na invoering van de WWZ weet het merendeel van de werkgevers dat transitie- en inzetbaarheidskosten onder bepaalde voorwaarden in mindering op een…

Lees meer