Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Daniels Huisman N.V.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, waaronder begrepen iedere aanvullende opdracht en vervolgopdracht die aan Daniels Huisman N.V. wordt gegeven. Alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 2. Indien deze algemene voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse taal gesteld zijn, zal bij een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden de Nederlandse tekst bindend zijn.
 3. Alle overeenkomsten van opdrachten worden uitsluitend door Daniels Huisman N.V. aangenomen en uitgevoerd, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn partners of medewerkers van Daniels Huisman N.V. niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk (ook niet uit onrechtmatige daad), en eindigt de opdracht niet met hun dood.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Daniels Huisman N.V. tegen alle aanspraken van derden en de door Daniels Huisman N.V. in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Daniels Huisman N.V. ten behoeve van de opdrachtgever zijn verricht.
 5. Indien zich in verband met de uitvoering van de opdracht onverhoopt een omstandigheid – waaronder wordt begrepen een nalaten – voordoet, die leidt tot aansprakelijkheid van Daniels Huisman N.V., dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Op eerste verzoek worden over de dekking onder de door Daniels Huisman N.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000. De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel geldt ook in geval Daniels Huisman N.V. ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid. Bij opzet en/of schuld van de advocaat geldt de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel niet.
 6. Iedere aansprakelijkheid van die personen die aan Daniels Huisman N.V. verbonden zijn, zoals werknemers en/of partners, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten of (bestuurders van) de praktijkvennootschappen van waaruit bepaalde beroepsbeoefenaren hun werkzaamheden verrichten, en die bij de uitvoering van de opdracht door Daniels Huisman N.V. zijn ingeschakeld, is uitgesloten. Die personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit in artikel 5 ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
 7. Daniels Huisman N.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (schade die niet rechtstreeks door een schadeveroorzakende gebeurtenis is opgekomen) en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.
 8. U geeft door ondertekening van deze opdrachtbevestiging last en volmacht aan Daniels Huisman N.V. om in het kader van de uitvoering van de hiervoor omschreven opdracht al datgene te doen en al datgene na te laten dat zij ter vervulling van die taak wenselijk of noodzakelijk acht. In deze volmacht is begrepen het voor uw rekening en risico aangaan van overeenkomsten, het aangaan van vaststellingsovereenkomsten daar nadrukkelijk onder begrepen. Maar ook de last tot het inschakelen van een deurwaarder voor het uitbrengen van exploten of het verrichten van executiehandelingen.
 9. Daniels Huisman N.V. zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever doch is daartoe niet gehouden. Daniels Huisman N.V. zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Daniels Huisman N.V. is evenwel niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met haar opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 10. De opdrachtgever geeft Daniels Huisman N.V. toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming in het kader van relatiebeheer door derden nuttig en/of noodzakelijk is ter kennis van die derden te brengen.
 11. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever – uit welke hoofde ook – jegens Daniels Huisman N.V. moeten schriftelijke en gemotiveerd zijn ingediend bij Daniels Huisman N.V. en vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 12. Het door Daniels Huisman N.V. aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de door Daniels Huisman N.V. eenmaal per jaar voor ieder van de aan Daniels Huisman N.V. verbonden medewerkers vast te stellen uurtarieven. Het uurtarief kan worden vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht zijn gemoeid. Door Daniels Huisman N.V. ten behoeve van de opdrachtgever betaalde voorschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Tevens zal een door Daniels Huisman N.V. jaarlijks vast te stellen percentage van het berekende honorarium in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten, waaronder porti, telefoon-, fax-, internet- en kopieerkosten. 
 13. Daniels Huisman N.V. is als gevolg van wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers, hun bestuurders en uiteindelijk begunstigde(n) vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder hen hierover te informeren. Daarnaast is Daniels Huisman N.V. op grond van wet- en regelgeving onder omstandigheden verplicht bepaalde grensoverschrijdende (fiscale) transacties te melden bij de daartoe bevoegde autoriteiten. Daniels Huisman N.V. beoordeelt zelfstandig of een meldplicht bestaat en behoeft hiervoor geen toestemming. Bij een beroep op het verschoningsrecht of geheimhoudingsplicht kan mogelijk worden volstaan met een kennisgeving aan betrokken partijen. Mede in deze gevallen kan de meldplicht op de opdrachtgever komen te rusten.
 14. Stichting Derdengelden Daniels Huisman Advocaten kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van opdrachtgevers of van derden onder zich houden. Stichting Derdengelden Daniels Huisman Advocaten is niet aansprakelijk als de bank haar verplichtingen niet nakomt. Indien de bank aan Stichting Derdengelden Daniels Huisman Advocaten negatieve rente in rekening brengt over de gestorte gelden van de opdrachtgever of een derde, komt deze negatieve rente ten laste van de opdrachtgever respectievelijk de derde en wordt de negatieve rente in mindering gebracht op het gestorte bedrag.
 15. De rechtsverhouding tussen Daniels Huisman N.V. en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen, behoudens in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Almelo of door de Geschillencommissie advocatuur.