Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Daniels Huisman N.V.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Daniels Huisman N.V. aangaat.
 2. Indien deze algemene voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse taal gesteld zijn, zal bij een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden de Nederlandse tekst bindend zijn.
 3. Alle overeenkomsten van opdrachten worden uitsluitend door Daniels Huisman N.V. aangenomen en uitgevoerd, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Daniels Huisman N.V. tegen alle aanspraken van derden en de door Daniels Huisman N.V. in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Daniels Huisman N.V. ten behoeve van de opdrachtgever zijn verricht.
 5. Indien zich in verband met de uitvoering van de opdracht onverhoopt een omstandigheid – waaronder wordt begrepen een nalaten – voordoet, die leidt tot aansprakelijkheid van Daniels Huisman N.V., dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Op eerste verzoek worden over de dekking onder de door Daniels Huisman N.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000,00. De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel geldt ook in geval Daniels Huisman N.V. ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid. Bij opzet en/of schuld van de advocaat geldt de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel niet.
 6. Daniels Huisman N.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (schade die niet rechtstreeks door een schadeveroorzakende gebeurtenis is opgekomen) en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.
 7. De opdrachtgever geeft last en volmacht aan Daniels Huisman N.V. om in het kader van de uitvoering van de aan haar als opdrachtnemer opgedragen taak al datgene te doen en al datgene na te laten dat zij ter vervulling van die taak wenselijk of noodzakelijk acht. In deze volmacht is begrepen het voor rekening en risico van de opdrachtgever aangaan van overeenkomsten, het aangaan van vaststellingsovereenkomsten daar nadrukkelijk onder begrepen.
 8. De opdrachtgever geeft Daniels Huisman N.V. het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.
 9. Daniels Huisman N.V. zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever doch is daartoe niet gehouden. Daniels Huisman N.V. zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Daniels Huisman N.V. is evenwel niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met haar opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 10. De opdrachtgever geeft Daniels Huisman N.V. toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming in het kader van relatiebeheer door derden nuttig en/of noodzakelijk is ter kennis van die derden te brengen.
 11. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever – uit welke hoofde ook – jegens Daniels Huisman N.V. moeten schriftelijke en gemotiveerd zijn ingediend bij Daniels Huisman N.V. en vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden en in ieder geval vijf jaar na de datum van de laatste factuur.
 12. Het door Daniels Huisman N.V. aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de door Daniels Huisman N.V. eenmaal per jaar voor ieder van de aan Daniels Huisman N.V. verbonden medewerkers vast te stellen uurtarieven. Het uurtarief kan worden vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht zijn gemoeid. Door Daniels Huisman N.V. ten behoeve van de opdrachtgever betaalde voorschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Tevens zal een door Daniels Huisman N.V. jaarlijks vast te stellen percentage van het berekende honorarium in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten, waaronder porti, telefoon-, fax-, internet- en kopieerkosten.
 13. De rechtsverhouding tussen Daniels Huisman N.V. en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen, behoudens in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Almelo.

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 7 februari 2017 bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo onder nummer 9/2017.