<strong>Verruiming ketenregeling voor bestuurders van rechtspersonen</strong>

Verruiming ketenregeling voor bestuurders van rechtspersonen

Bestuurders van (niet beursgenoteerde) rechtspersonen zijn in de regel op twee manieren aan de rechtspersoon gebonden: er is een vennootschapsrechtelijke band (als gevolg van de benoeming van de bestuurder door het daartoe bevoegde orgaan) en er is een arbeidsrechtelijke band op basis waarvan de bestuurder zijn werkzaamheden uitvoert en zijn salaris uitbetaald krijgt.

Op de arbeidsrechtelijke band is het Nederlandse arbeidsrecht van toepassing, waaronder de zogenaamde ketenregeling.

Wat is de ketenregeling (art. 7:668a BW)?

De ketenregeling is ontwikkeld ter bescherming van werknemers die langdurig flexibel ingeschakeld worden bij eenzelfde werkgever (Kamerstukken II 2013/14, 33818, 4.). In de kern houdt deze regeling het volgende in:

Als er meer dan drie, of langer dan 36 maanden, tijdelijke arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen zijn gesloten zonder onderbrekingen van meer dan zes maanden, dan wordt de tijdelijke arbeidsovereenkomst omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (T&C bij art. 7:668a BW).

Uitzonderingsmogelijkheid voor bestuurders van rechtspersonen

Op de ketenregeling bestaan enkele (limitatieve) uitzonderingen. In deze blog zal uitsluitend de uitzondering voor bestuurders van rechtspersonen worden besproken. Deze uitzondering is vastgelegd in artikel 7:668a lid 7 BW en luidt als volgt:

“Bij schriftelijke overeenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan kan ten nadele van de bestuurder van een rechtspersoon worden afgeweken van de periode, bedoeld in lid 1, onderdeel a.”

De rechtspersoon kan aldus blijkens dit artikel met een bestuurder de ketenregeling voor wat betreft de 36 maanden termijn terzijde schuiven. Dat wil zeggen dat hoewel het maximum van drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd nog steeds geldt, er geen beperking is in de duur die de tijdelijke arbeidsovereenkomsten hebben.

Een belangrijk vereiste voor het op deze grond (rechtsgeldig) afwijken van de ketenregeling is wel dat dit bij (arbeids-)overeenkomst of CAO geschiedt.

Afsluiting

Wilt u meer weten over deze (of andere) uitzonderingen op de ketenregeling? Neem dan gerust contact op met één van onze advocaten op de sectie arbeidsrecht.  

Daniels Huisman Advocaten
Mr. Nejra Stroil
E-mail: 
Telefoon: (0570) 613327

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: