Klachten en geschillen

Klachten en geschillen

Op onze dienstverlening is de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

  1. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan ons kantoor. Onze kantoorklachtenregeling of -brochure dient daarbij als leidraad. U dient uw klacht aan ons kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven. Onze klachtenfunctionaris is mr. H.G.J.M. te Woerd.
  2. Ons kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen drie maanden na binnenkomst van de klacht. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur zakelijk dan wel bij de Geschillencommissie Advocatuur consumentengeschillen. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen drie maanden na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld. U kunt het Reglement Geschillencommissie Advocatuur zakelijk dan wel consumentengeschillen opvragen bij: de secretaris van de Geschillencommissie Advocatuur, gevestigd te 2591 XR Den Haag aan de Bordewijklaan 46, telefoonnummer: 070 – 310 53 10 (postadres: postbus 90600, 2509 LP Den Haag). Klik hier om naar de site van de Geschillencommissie Advocatuur te gaan.
  3. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
  4. Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen al naar gelang de situatie aan de Geschillencommissie Advocatuur zakelijk dan wel aan de Geschillencommissie Advocatuur voor consumentengeschillen.
  5. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere cliënt dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door ons kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing.
  6. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaratie. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 25.000,00. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot € 25.000,00 en u schriftelijk afstand doet van het meerdere.
  7. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 25.000,00. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 25.000,00 geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.
  8. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk dan wel Reglement Geschillencommissie voor consumentengeschillen dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die geschillencommissie.
  9. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

WSNP

Klachten  over bewindvoerder(s) benoemd op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) vallen niet onder vorenstaande  regeling, echter daarvoor geldt het volgende:

Wanneer u ontevreden bent over een gedraging  van een bewindvoerder of de inhoud van het werk legt u uw bezwaren eerst voor aan ons kantoor. Onze interne kantoorklachtenregeling dient daarbij als leidraad. U dient uw klacht aan ons kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de gedraging, het handelen of nalaten van de betrokken bewindvoerder dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

Ons kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen drie maanden na binnenkomst van de klacht. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u zich wenden tot de Klachtenadviescommissie WSNP indien het een gedraging van de bewindvoerder betreft in strijd met de Gedragscode voor bewindvoerders of indien het een klacht over de inhoud van het werk betreft tot de door de rechtbank benoemde rechter-commissaris.