Tarieven

Tarieven

Daniels Huisman Advocaten behandelt zaken op basis van een uurtarief. Het uurtarief bedraagt in 2024 tussen de €160,00 en €445,00 exclusief 4 % kantoorkosten en 21% btw (€201,00 en €560,00 inclusief kantoorkosten en btw) zulks afhankelijk van de aard van de zaak en de ervaring van de behandelend advocaat. Dit uurtarief is onderhevig aan (kalender)jaarlijkse wijzigingen. In zaken met een aanzienlijk financieel belang of waarin een hoge mate van spoedeisendheid aan de orde is, zal in onderling overleg een afwijkend uurtarief kunnen gelden. Naast de financiële afspraken kunnen belaste en onbelaste verschotten in rekening worden gebracht zoals griffierechten, leges, deurwaarderskosten e.d.. In geval van een civiele procedure geldt dat bij afwijzing van het gevorderde u het risico van een proceskostenveroordeling loopt.

Winst van de zaak leidt niet tot volledige dekking van de kosten. Ten aanzien van het griffierecht geldt in het bijzonder nog het volgende: Indien een procedure gevoerd wordt bent u in bijna alle gevallen griffierecht verschuldigd aan de betreffende instantie. Dat griffierecht moet door de eisende partij betaald zijn binnen vier weken na de dag waarop de procedure voor het eerst dient en door de gedaagde partij binnen vier weken nadat deze zich in de procedure heeft gemeld. Gebeurt dat niet dan zal de rechter uw vordering dan wel uw verweer afwijzen. In het geval u gedaagde partij bent betekent dit dat u veroordeeld wordt te voldoen aan de vordering van de eisende partij. Voor de hoogte van het griffierecht wordt verwezen naar www.rechtspraak.nl.

De gewerkte uren worden per 1 à 2 maand(en) gefactureerd. Betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum.


Diensten op afstand

Indien en voor zover een consument een opdracht geeft die gekwalificeerd moet worden als een opdracht tot het leveren van een dienst op afstand (zoals een telefonische opdracht, of een opdracht per email) dan heeft de consument gedurende veertien dagen, te rekenen vanaf de dag van het aangaan van deze overeenkomst van opdracht, de mogelijkheid de overeenkomst van opdracht zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit zogenaamde herroepingsrecht dient schriftelijk of per email plaats te vinden. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal Daniels Huisman N.V. geen kosten in rekening brengen. Een eventueel betaald voorschot zal onverwijld (binnen 3 werkdagen) worden terug betaald.

Wettelijk gezien kan de opdrachtnemer (Daniels Huisman N.V.) het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor diensten betreffende weddenschappen, loterijen, logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode en waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken. Daniels Huisman N.V. biedt dergelijke diensten niet aan en sluit het herroepingsrecht dus niet uit.