Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

De vereiste pluraliteit van schuldeisers bij een faillissementsaanvraag, voor de één een vloek en voor de ander een zegen?

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Er is maar één (bekende) schuldeiser, kan het faillissement van de schuldenaar dan wel of niet worden uitgesproken? Hierna wordt uitgelegd hoe het zit.  Artikel 1 en artikel 6 lid 3 van de Faillissementswet bepalen dat de schuldenaar die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen op…

Lees meer

Civielrechtelijk bestuursverbod

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

De afgelopen jaren is sprake geweest van een historisch hoog aantal faillissementen. Bij een substantieel aantal faillissementen bleek sprake te zijn van frauduleuze handelingen door de bestuurder. In de meeste gevallen ontbrak het de curator aan de (financiële) middelen en mogelijkheden om hier tegen op te treden. Maar hier is…

Lees meer

De toestemmingsuitzondering van artikel 1:88 lid 5 BW: “wat is de normale uitoefening van het bedrijf?”

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Gehuwden gaan ervan uit dat zij samen sterker staan dan alleen. Maar dit gaat in financieel opzicht niet altijd op. Soms moet de ene echtgenoot tegen het gedrag van de ander beschermd worden. Om die reden is artikel 1:88 BW in het leven geroepen.Artikel 1:88 lid 1 sub c BWIn…

Lees meer

Verzet instellen tegen faillissement: liever dat dan hoger beroep!?

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Hoge RaadOp 5 juni 2015 heeft de Hoge Raad in de zaak HSK/Bosma – onder meer – een uitspraak gedaan over de vraag hoe een verzet tegen een faillietverklaring moet worden beoordeeld. De behandeling in verzet pakt anders uit dan die in hoger beroep. Uit een aantal verzet-zaken van afgelopen…

Lees meer

Opvolgend werkgeverschap bij aankoop failliete onderneming; pas op!

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Met de invoering van het nieuwe arbeidsrecht is er veel gewijzigd. Eén van die wijzigingen betreft het opvolgend werkgeverschap. Deze wijziging heeft (grote) gevolgen voor de ondernemer die besluit om een failliete onderneming “over te nemen”, door bijvoorbeeld de activa van die onderneming uit de failliete boedel te kopen. Als…

Lees meer

Het (crediteuren)akkoord aanbieden vanuit de wettelijke schuldsanering (WSNP)

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

In mijn eerdere blog heb ik u gewezen op de mogelijkheden voor het aanbieden van een (crediteuren)akkoord, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk. In deze bijdrage zal ik nader ingaan op de mogelijkheden van het aanbieden van een (crediteuren)akkoord vanuit de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (hierna: “schuldsanering”).Akkoord vanuit de WSNPStel u bent…

Lees meer

Wanneer moet u een beslag opheffen?

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

U kunt, om er zeker van te zijn dat uw wederpartij uw vordering zal kunnen betalen, beslag laten leggen ten laste van uw wederpartij. Een vóór een procedure gelegd beslag wordt, na toewijzing van de vordering door de rechter, executoriaal. Toch kan blijken dat het gelegde beslag minder zekerheid biedt…

Lees meer

Algemene voorwaarden zijn maatwerk

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Iedereen heeft ze vast wel eens gezien, bordjes met de tekst: “Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade”. Met name in de garderobe van veel horecagelegenheden zijn dit soort bordjes vaak te vinden. Het is vrij logisch dat de ondernemer zichzelf niet aansprakelijk stelt; dat zou deze ondernemer alleen maar geld kosten.

Lees meer

(Gerechtvaardigde) schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid c.q. volmachtverlening?

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

BV X en BV Y hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de leverancier van koffie. Tot de essentiële verplichtingen aan de zijde van BV Y behoort de verplichte afname van tenminste 30.000 kilo koffie per jaar uit het assortiment van de koffieleverancier. Ingeval van niet-nakoming van deze verplichting is BV Y…

Lees meer

Automatische incasso en faillissement

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

In het girale betalingsverkeer wordt veel gebruik gemaakt van de automatische incasso. Dit is op zich een bijzondere manier van betalen omdat niet de debiteur maar de crediteur de betalingsopdracht geeft. Nadat de debiteur de crediteur daartoe heeft gemachtigd, mag de crediteur automatisch (dus zonder tussenkomst van de debiteur) de…

Lees meer