Goederen geleverd, maar voordat u betaald bent gaat uw opdrachtgever failliet? Dit kunt u doen!

Goederen geleverd, maar voordat u betaald bent gaat uw opdrachtgever failliet? Dit kunt u doen!

Helaas heeft vrijwel iedere leverancier wel eens te maken met een opdrachtgever die toch nog even wat goederen bij u bestelt, maar voordat de factuur betaald is failliet gaat. Dikke pech voor u als leverancier of kunt u wellicht toch wat doen om uw schade te verhalen/ beperken?

Eigendomsvoorbehoud

U kunt als leverancier bij de curator aankloppen met het verzoek om de door u geleverde, onbetaald gelaten goederen op te halen. Voorwaarde hiervoor is wel dat u met de inmiddels failliete opdrachtgever voor of bij het sluiten van de overeenkomst een eigendomsvoorbehoud moet zijn overeengekomen. Zoals het woord al zegt: de eigendom van de goederen wordt dan door u voorbehouden en wel tot het moment dat er volledig is betaald door de opdrachtgever. Worden de goederen niet betaald, dan kunt u ook in faillissement de goederen als uw eigendom opeisen.  

 Dit eigendomsvoorbehoud mag trouwens ook opgenomen staan in uw algemene (leverings)voorwaarden, zolang maar aan de spelregels rondom de algemene voorwaarden wordt voldaan (zie hierover de eerdere blog van mijn collega mr. Laurens Bezoen).

Op het moment dat vast is komen te staan dat er een eigendomsvoorbehoud is overeengekomen, zal de curator gaan onderzoeken wat de omvang van het overeengekomen eigendomsvoorbehoud is. Is er een beperkt/ eenvoudig of een verlengd eigendomsvoorbehoud overeengekomen?

Een beperkt/ eenvoudig eigendomsvoorbehoud geldt – kort gezegd – alleen voor de onbetaalde goederendie één-op-één verband houden met uw openstaande factuur. Bij een verlengd eigendomsvoorbehoud mogen daarentegen alle goederen worden teruggenomen die door u in het verleden geleverd zijn, uiteraard tot het maximum bedrag van uw openstaande vordering. Het verlengde eigendomsvoorbehoud is dus ook van toepassing op eerder geleverde goederen, die al wel betaald zijn. Het moge voor zich spreken dat het aan te raden is een verlengd eigendomsvoorbehoud met uw opdrachtgevers overeen te komen. U wilt bijvoorbeeld niet met de curator in een discussie verzeild raken welke goederen wel en welke goederen niet al betaald zijn. De stelplicht en de bewijslast hieromtrent ligt bij u. Bij het verlengde eigendomsvoorbehoud voorkomt u deze discussie.

Advies: neem in uw algemene voorwaarden een verlengd eigendomsvoorbehoud op

Verder is het belangrijk dat de door u geleverde zaken niet vermengd of verwerkt mogen zijn én dat u kunt aantonen welke goederen van u als leverancier zijn (en bijvoorbeeld niet van een concurrent die dezelfde goederen heeft geleverd aan failliet). Ook dit moet u als leverancier namelijk kunnen bewijzen. U zou dit bijvoorbeeld kunnen doen door stickers op uw goederen te plakken of de goederen te voorzien van een barcode, bij voorkeur met verwijzing naar de bijbehorende factuur.

Is door u aan alle voorwaarden rondom het eigendomsvoorbehoud voldaan, dan kunt u met succes de onbetaalde goederen als uw eigendom opeisen en op deze manier uw schade aanzienlijk beperken.

Recht van reclame

Als u als leverancier om welke reden dan ook geen (rechtsgeldig) eigendomsvoorbehoud overeenkomsten bent overeengekomen, vist u dan altijd achter het net? Mogelijk dat het recht van reclame u nog kan helpen!

Waar, zoals we net zagen, het eigendomsvoorbehoud met de inmiddels failliete opdrachtgever moet zijn overeengekomen, hoeft dit bij het recht van reclame niet. Het recht van reclame is simpel gezegd het recht om niet betaalde goederen terug te vorderen, ook in faillissement.

Wat moet u doen als leverancier? U moet de curator berichten dat u een beroep doet op het recht van reclame. U moet wel snel zijn, wilt u een succesvol beroep kunnen doen op het recht van reclame. U dient het beroep namelijk te doen:

I.              binnen 60 dagen na aflevering van de goederen én;

II.             binnen zes weken nadat de vordering tot betaling van de koopsom opeisbaar is geworden.

Valt u buiten één of beide termijnen? Dan bent u domweg te laat en komt u geen beroep toe op het recht van reclame. Bent u ook geen eigendomsvoorbehoud overeengekomen, dan vallen uw niet betaalde goederen in de failliete boedel en resteert slechts het indienen van uw vordering ter verificatie.

Als u tijdig een beroep op het recht van reclame heeft gedaan, dan moet (net als bij het eigendomsvoorbehoud) vastgesteld worden welke goederen door u als leverancier geleverd zijn en welke goederen nog onbewerkt bij de failliete opdrachtgever staan. Ook hier geldt weer dat het aan u is om te bewijzen welke goederen door u geleverd zijn en onbetaald zijn gelaten.

Kunt u aantonen welke goederen van u zijn en heeft u tijdig aan de bel getrokken, dan dient de curator zich tot slot binnen een redelijke termijn uit te laten of hij uw goederen wenst te behouden of niet. Als hij de goederen wenst te behouden, is hij gehouden aan u de koopsom te voldoen. Zo niet, dan kunt u de goederen ophalen en is uw schade in ieder geval beperkt.

Conclusie

Onder het mom van ‘voorkomen is beter dan genezen’ is het aan te bevelen aan de voorkant, bij het sluiten van overeenkomsten, stil te staan bij de voorwaarden waaronder u de goederen zal gaan leveren. Voorkomen dat uw opdrachtgevers failliet gaan kunt u niet. U kunt er alleen voor zorgen dat u zo veel als mogelijk probeert uw risico’s op voorhand zo klein mogelijk te maken. Wordt u geconfronteerd met een faillissement en uw vordering is nog onbetaald? Dan is vanwege de korte termijn snel handelen noodzakelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de leden van de praktijkgroep Ondernemingsrecht.

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: