Wanneer moet u een beslag opheffen?

Wanneer moet u een beslag opheffen?

U kunt, om er zeker van te zijn dat uw wederpartij uw vordering zal kunnen betalen, beslag laten leggen ten laste van uw wederpartij. Een vóór een procedure gelegd beslag wordt, na toewijzing van de vordering door de rechter, executoriaal. Toch kan blijken dat het gelegde beslag minder zekerheid biedt dan u had gehoopt. U kunt geconfronteerd worden met het verzoek van uw wederpartij om het beslag, ondanks toewijzing van de vordering door de rechter, op te heffen.

Aan de kort geding rechter wordt nog wel eens de vraag voorgelegd of een beslaglegger een executoriaal beslag dient op te heffen, omdat enig vooruitzicht op opbrengst uit executie afwezig is. Dit is voor de beslaglegger vaak onbespreekbaar, omdat hij een door de rechter toegewezen vordering heeft en de wederpartij dus dient te betalen. Onder bepaalde omstandigheden dient de beslaglegger echter toch mee te werken aan opheffing van het beslag.

Van een dergelijke situatie is niet al te snel sprake. Een beslaglegger wiens vordering door de rechter is toegewezen en die beslag heeft gelegd maakt immers gebruik van wettelijk toegekende rechten. Die rechten kunnen de beslaglegger niet zomaar worden ontzegd.

De volgende omstandigheden zijn voor kort geding rechters aanleiding geweest om een beslaglegger te veroordelen het beslag op te heffen:

Opheffing van het beslag op grond van het te executeren vonnis kan worden toegewezen als het vonnis, waarin de vordering is toegewezen, op een juridische of feitelijke misslag berust. Degene die opheffing van het beslag wil zal moeten aantonen dat hiervan sprake is.

U kunt ook denken aan een situatie waarbij de beslagene door de beslaglegging in een noodtoestand komt te verkeren, waardoor de tenuitvoerlegging van het beslag niet kan worden aanvaard. Zo’n noodtoestand wordt niet te snel aangenomen. De beslagene dient aan te tonen dat daarvan sprake is.

Een concreet voorbeeld is de situatie waarbij een woning (onderhands of executoriaal) kan worden verkocht en zeker is dat de opbrengst lager is dan de hypothecaire schuld. Een op die woning gelegd beslag mag, indien er geen vooruitzicht is op opbrengst voor de beslaglegger, niet worden gehandhaafd en mag niet blijven liggen enkel om de beslagene te hinderen. De zekerheid dat het beslag op de onroerende zaak de beslaglegger niets zal opleveren zal wel moeten worden onderbouwd met stukken waaruit, bijvoorbeeld, de hoogte van de schuld aan de bank blijkt. Ook mag een deugdelijk taxatierapport verwacht worden waaruit de waarde van de onroerende zaak blijkt.

Mocht u met een verzoek tot opheffing van het beslag worden geconfronteerd dan is het zaak hierover goed met uw advocaat te overleggen. Er moet immers een goede afweging worden gemaakt alvorens te besluiten het beslag al dan niet op te heffen.

Voor meer informatie over beslag- en executierecht kunt u contact opnemen met een van onze advocaten van de praktijkgroep Ondernemingsrecht en Insolventierecht.

Voor meer blogs over Ondernemingsrecht en Insolventierecht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: