Toestemming echtgenoot vereist bij privé garantstelling?

Toestemming echtgenoot vereist bij privé garantstelling?

De vennootschap waarvan u bestuurder bent, verkeert in financieel zwaar weer en heeft dringend geld nodig. Een derde partij wil u dit geld  wel verstrekken, maar slechts wanneer u zich in privé borg stelt voor de verplichtingen van de vennootschap. Gekscherend wordt vaak gezegd dat de echtgenote thuis de spreekwoordelijke ‘broek aan heeft’. Heeft uw echtgenote iets te zeggen over de kredietovereenkomst waarvoor u zich privé borg stelt?

Toestemmingsvereiste
Het wettelijk uitgangspunt is dat de echtgenoot (op grond van artikel 1:88 lid 1 onder c BW) toestemming moet geven voor overeenkomsten waarin de echtgenoot zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt (en dus ook het privé vermogen aangesproken kan worden). Dit is alleen dan anders indien de overeenkomst is aangegaan in de ‘normale uitoefening van het beroep of bedrijf’. Maar wanneer is hiervan sprake? Kort gezegd moet het gaan om rechtshandelingen die zelf tot de normale, gebruikelijke bedrijfshandelingen behoren. In de rechtspraak is hierover de laatste jaren veel te doen geweest. Het is dus aan te raden na te gaan of de overeenkomst wordt aangegaan in de normale uitoefening van het beroep of bedrijf.

Gevolgen ontbreken toestemming
Want wat als de toestemming wel vereist is, maar niet gegeven is? Dan kan de echtgenoot de betreffende overeenkomst vernietigen. Eenvoudig gezegd betekent dit dat de overeenkomst achteraf bezien, vanaf het moment waarop zij werd gesloten, niet bestaan heeft ten aanzien van de betrokken echtgenoot. De echtgenoot die de betreffende overeenkomst heeft vernietigd, maar ook de echtgenoot die de overeenkomst is aangegaan, zijn vanaf dat moment niet meer gehouden de verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, na te komen. Sterker nog, indien er al bedragen zijn afgelost, dan kunnen zelfs de betaalde bedragen worden teruggevorderd. Aldus kunnen de gevolgen van het ontbreken van een vereiste toestemming immens zijn.

Conclusie
Het is aldus van groot belang om bij het aangaan van een (krediet)overeenkomst, waarbij een natuurlijk persoon zichzelf als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, na te gaan of de toestemming van uw echtgenote vereist is. Want jammer maar helaas; ook zakelijk beschouwd heeft de echtgenote in sommige gevallen de spreekwoordelijke broek aan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de leden van de praktijkgroep Ondernemingsrecht en Insolventierecht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep Ondernemingsrecht en Insolventierecht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: