Snel incasseren, is dat mogelijk?

Snel incasseren, is dat mogelijk?

Vaak wordt de vraag gesteld waarom het incasseren van een vordering in bepaalde gevallen zo lang duurt. Dit is bijvoorbeeld het geval als de vordering door de debiteur wordt bestreden. Deze debiteur voert dan aan dat geleverde producten niet aan de overeenkomst voldoen of dat werkzaamheden niet deugdelijk zijn uitgevoerd. In een dergelijk geval zal een rechter in een (bodem)procedure moeten bepalen of de schuldeiser gelijk krijgt en de vordering wordt toegewezen of dat de debiteur terecht zijn verplichtingen heeft opgeschort.

Voorlopig oordeel
In bepaalde gevallen echter is het mogelijk om door middel van het aanhangig maken van een incasso kort geding snel een vordering te incasseren. Bedacht dient te worden dat een kortgeding een procedure is die leidt tot een voorlopige voorziening. Doorgaans betreft dat een gebod of een verbod. Bijvoorbeeld een gebod om een gelegd beslag op te heffen of een verbod voor een persoon om zich in een bepaald gebied te begeven.

Voorwaarden incasso kort geding
Een kort geding gaat dus snel, maar leidt tot een voorlopige voorziening en niet tot een definitief oordeel. Dit is ook de reden dat de rechter in kort geding terughoudend omgaat met het toewijzen van een vordering. Voor bewijslevering en een deugdelijke beoordeling van een verweer is immers maar weinig tijd. Toch zijn er voorwaarden waaronder de kort gedingrechter de vordering kan toewijzen. Dit zijn de volgende voorwaarden:

Het bestaan van de vordering en de deugdelijkheid daarvan moet voldoende aannemelijk zijn. Duidelijk moet dus worden dat, als er al een verweer wordt gevoerd, dat verweer in een bodemprocedure weinig kans van slagen heeft.

Verder moeten feiten en omstandigheden meebrengen dat vanwege onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening moet worden getroffen. Hierbij kan worden gedacht aan een onderneming die een fiks bedrag te vorderen heeft dat om onjuiste redenen niet wordt betaald waardoor de onderneming in de financiële problemen komt en niet aan de verplichtingen kan voldoen. Dit zal wel aannemelijk moeten worden gemaakt.

Ten slotte zal de kortgedingrechter ook het zogenaamde restitutierisico moeten meewegen.Beoordeeld moet worden of, indien de kortgedingrechter de vordering toewijst en de rechter in een bodemprocedure de vordering afwijst, het risico (te) groot is dat niet terugbetaald kan worden.

Incasseren wel degelijk mogelijk! 
Uit het voorgaande volgt dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om vorderingen snel door middel van een kort geding procedure te incasseren, maar dat goed moet worden beoordeeld of zich een situatie voordoet waarin het kort geding de aangewezen weg is.

De advocaten van Daniels Huisman kunnen u hierover nader informeren. U kunt hiervoor contact opnemen met mr. Gerrit Beekman, lid van de praktijkgroep Ondernemingsrecht en Insolventierecht.

Voor meer blogs over Ondernemingsrecht en Insolventierecht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: