Het (crediteuren)akkoord aanbieden vanuit de wettelijke schuldsanering (WSNP)

Het (crediteuren)akkoord aanbieden vanuit de wettelijke schuldsanering (WSNP)

In mijn eerdere blog heb ik u gewezen op de mogelijkheden voor het aanbieden van een (crediteuren)akkoord, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk. In deze bijdrage zal ik nader ingaan op de mogelijkheden van het aanbieden van een (crediteuren)akkoord vanuit de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (hierna: “schuldsanering”).

Akkoord vanuit de WSNP
Stel u bent door de rechtbank toegelaten tot de schuldsanering. Normaal gesproken betekent dit dat wanneer u de gebruikelijke looptijd van drie jaren van het schuldsaneringstraject, met alle daarbij behorende verplichtingen (denk aan sollicitatieverplichting, informatieverplichting e.d.) naar behoren doorloopt, u aan het einde van de looptijd een zogeheten schone lei verkrijgt en -simpel gezegd- daarmee van uw schulden af bent.

Er bestaat ook een mogelijkheid om de schuldsanering eerder te beëindigen dan na deze drie jaren, namelijk door het aanbieden van een akkoord aan uw schuldeisers. Slaagt het aangeboden akkoord, dan eindigt de schuldsanering namelijk eerder en daarmee ook de aan de schuldsanering verbonden verplichtingen.

Cruciaal bij het aanbieden van een dergelijk akkoord is dat er een derde partij bereid moet zijn om ten behoeve van u uw schuldeisers een bedrag aan te bieden, welk bedrag hoger moet zijn dan het bedrag dat tijdens de normale looptijd van de schuldsanering redelijkerwijs ten behoeve van de boedel gespaard zal kunnen worden indien geen akkoord wordt aangeboden. Bij het bepalen van het totaal benodigde bedrag moet u rekening houden met de kosten voor het salaris van de bewindvoerder, het te betalen griffierecht en de kosten van de raadsman.

Soorten akkoorden
Er zijn twee soorten akkoorden te onderscheiden, te weten:

Het percentage akkoord
Bij een percentage akkoord biedt u uw schuldeisers een vast percentage van de schuld tegen finale kwijting. Voor de schuldeisers is het helder en overzichtelijk welk deel van de vordering hij/ zij bij acceptatie van het akkoord voldaan krijgen. Het grote nadeel van een percentage akkoord is dat ook schuldeisers die zich pas veel later melden (zelfs nadat de slotuitdeling heeft plaatsgevonden) ook nog aanspraak kunnen maken op het aan de andere schuldeisers aangeboden percentage. Het aanbieden van een percentage akkoord is een goede optie, maar dan dient u er 100% zeker van te zijn dat ook alle schuldeisers zich bij de bewindvoerder hebben gemeld.

Het liquidatie akkoord
De andere mogelijkheid is dat u uw schuldeisers een liquidatie akkoord voorlegt. Bij het liquidatie akkoord stelt u de boedel geheel of gedeeltelijk ter beschikking van uw schuldeisers en wordt er een vereffenaar aangesteld. De vereffenaar zal de opbrengst van de boedel verdelen onder de gemelde schuldeisers en zij verlenen u finale kwijting voor het onbetaald blijvende deel van de vorderingen. Schuldeisers die zich pas melden na de slotuitdeling krijgen niets uitgekeerd en kunnen u hiervoor ook niet meer aanspreken. Dat is het belangrijkste verschil met het percentage akkoord.

Voorwaarden voor het aannemen van een akkoord: 
Als u besluit om uw schuldeisers een akkoord aan te bieden, dan is er toestemming nodig van:

Er wordt dus gestemd in beide categorieën schuldeisers. Alleen als in beide categorieën voldaan wordt aan de voorwaarden, slaagt het akkoord. Als duidelijk is dat aan de voorwaarden voldaan kan worden, zal er een verificatievergadering gepland worden. Tijdens deze verificatievergadering wordt er formeel gestemd over het akkoord. In de praktijk zorgt u raadsman ervoor dat hij/ zij gemachtigd is om namens de schuldeisers die vóór het akkoord zijn tijdens de vergadering te mogen stemmen. Wordt het akkoord aangenomen, dan moet de rechtbank nadien het aangenomen akkoord nog goedkeuren, formeel gezegd homologeren. De rechtbank weigert in de regel slechts een akkoord indien de schuldeisers bij het weigeren van het akkoord (financieel) beter af zouden zijn en/ of de nakoming van het akkoord niet voldoende gewaarborgd is.

Het akkoord slaagt en dan? 
Als het akkoord door uw schuldeisers wordt aangenomen en de rechtbank homologeert het akkoord, dan zal overgegaan worden tot afwikkeling van het akkoord. Het door de rechtbank goedgekeurde akkoord is bindend voor alle schuldeisers van wie de vorderingen onder de schuldsaneringsregeling vallen (ook als ze de vordering nog niet ter verificatie hadden ingediend). Als gezegd, bij het percentage akkoord kunnen niet gemelde schuldeisers nog aanspraak maken op het aangeboden percentage. Bij het liquidatie akkoord niet.

Advies
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de leden van de praktijkgroep Ondernemingsrecht en Insolventierecht.

Voor meer blogs over Ondernemingsrecht en Insolventierecht: klik hier

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: