Algemene voorwaarden. Wel of niet fysiek ter hand stellen?

Algemene voorwaarden. Wel of niet fysiek ter hand stellen?

Een veel gehoord misverstand is “maar ik heb toch algemene voorwaarden”. Het hebben van algemene voorwaarden is niet voldoende. Je wederpartij moet ook de kans hebben gekregen van de inhoud van de voorwaarden kennis te nemen. Dat de wederpartij ze niet leest is niet relevant. Het bieden van een redelijke mogelijkheid is voldoende.

Om een beroep op algemene voorwaarden te kunnen doen moet je bepaalde wettelijke spelregels in acht nemen.

Worden de voorwaarden bijvoorbeeld niet fysiek ter hand gesteld, dan kan de wederpartij de geldigheid ontnemen. Fysiek overhandigen is het uitgangspunt. Maar hoe gaat dat online?

Voor de komst van het internet (en email) was het antwoord op de vraag simpel. Ja, je moet bij het aangaan van de overeenkomst een fysiek exemplaar van de voorwaarden overhandigen. Nu we tegenwoordig vaker online overeenkomsten sluiten is deze vraag een stuk moeilijker. Daarbij speelt (op dit moment) ook een rol of de gebruiker van algemene voorwaarden een dienstverlener is of niet.

Het basisartikel is 6:234 BW. Komt een overeenkomst langs elektronische weg (online) tot stand dan moeten de algemene voorwaarden op een zodanige wijze worden aangeboden dat deze kunnen worden opgeslagen en voor latere kennisneming toegankelijk zijn. Een overeenkomst die uitsluitend door emailverkeer tot stand komt voldoet aan het criteria ‘langs elektronische weg’.  In dat geval mogen de algemene voorwaarden ter hand worden gesteld door middel van een website of mogen ze als bijlage met een email worden meegezonden. Het is dan voldoende dat de wederpartij op de website aangeeft akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, mits de algemene voorwaarden (achteraf) eenvoudig op de website kunnen worden teruggevonden.

Indien de overeenkomst niet uitsluitend via een webshop of via de email tot stand komt, dan moet de wederpartij aan de gebruiker van de algemene voorwaarden toestemming geven voordat het uitsluitend per e-mail ter beschikking stellen van de algemene voorwaarden als voldoende kan worden beschouwd.

Omdat ons huidige burgerlijke wetboek oorspronkelijk niet is geschreven voor overeenkomsten die online tot stand komen kunnen in de praktijk tal van vraagstukken ontstaan. Ik noem u een voorbeeld. U onderhandelt per e-mail (verschillende emailberichten) waarbij over en weer voorstellen worden gedaan over de koop van een artikel. Tussendoor wordt er ook telefonisch onderhandeld. Uiteindelijk wordt per e-mail overeenstemming bereikt. Omdat de overeenkomst niet uitsluitend langs elektronische weg tot stand is gekomen kan niet zonder meer worden volstaan met toezending van de algemene voorwaarden per email.

Stelt u (als gebruiker) de algemene voorwaarden niet op de juiste manier ter hand dan kan de wederpartij deze vernietigen zodat de gebruiker geen beroep meer kan doen op de algemene voorwaarden. Onthoudt u dat consumenten steeds mondiger worden en steeds beter op de hoogte zijn van hun rechten. Dat betekent dat u ook zorgvuldiger zult moeten zijn in het toepassen van deze (lastige) wet- en regelgeving.

Mocht u vragen hebben over het gebruik van algemene voorwaarden, of wilt u uw eigen algemene voorwaarden laten opstellen of checken, neem dan contact op met mr. Laurens Bezoen, lid van de praktijkgroep Ondernemingsrecht en Insolventierecht.

Voor meer blogs over Ondernemingsrecht en Insolventierecht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: