Wetsvoorstel ‘Compensatie Transitievergoeding Arbeidsongeschikten’ aangenomen

Wetsvoorstel ‘Compensatie Transitievergoeding Arbeidsongeschikten’ aangenomen

Het wetsvoorstel dat onder meer de zogenaamde ‘Compensatie Transitievergoeding Arbeidsongeschikten’ bevat, is onlangs (10 juli ’18) door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent onder meer dat werkgevers vanaf de inwerktreding van deze wet – naar verwachting 1 april 2020 – onder omstandigheden compensatie kunnen vragen aan UWV als zij in het verleden bij uitdiensttreding een transitievergoeding hebben (moeten) betalen aan hun langdurig zieke werknemers. In deze blog een korte samenvatting van de regeling en de voorwaarden die gelden.

Wat houdt de ‘compensatieregeling’ precies in?

De compensatieregeling houdt in dat een werkgever aan UWV kan vragen om een geldelijke vergoeding indien de werkgever ná 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd of niet heeft voortgezet met een langdurige zieke werknemer en daarbij ook een (transitie)vergoeding heeft betaald.

Het gaat hierbij om de situatie dat de werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte voor zijn eigen functie bij het einde van de arbeidsovereenkomst én ofwel de verplichte loondoorbetalingsperiode wegens ziekte (in de regel 2 jaar) is verstreken ofwel de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd (lees: contract van bepaalde tijd).

Geen onderscheid naar wijze van beëindiging

Het is niet van belang op welke wijze de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Er bestaat recht op compensatie bij elke vorm van beëindiging dus ook in de situatie dat een beëindigingsovereenkomst is gesloten.

Hoogte compensatie

De compensatie kent twee ‘caps’. De compensatie is niet hoger dan de transitievergoeding waarop de werknemer recht zou hebben gehad op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting normaliter eindigt. Dit is in reguliere gevallen 2 jaar; een verlenging van de loondoorbetalingsplicht (loonsanctie UWV) wordt dus niet meegenomen in de compensatie.

Bovendien is de compensatie niet hoger dan het tijdens ziekte aan de werknemer betaalde bruto loon (exclusief werkgeverslasten). Hierbij geldt dat alleen ziekteperioden meetellen die elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. Dit bedrag kan bijvoorbeeld lager zijn dan de transitievergoeding in gevallen waarin slechts een korte loondoorbetalingsperiode van 6 weken geldt. Het laagste bedrag bepaalt de hoogte van de compensatie.

Voorwaarden / aan te leveren informatie

Op grond van het wetsvoorstel en de Regeling Compensatie Transitievergoeding (de conceptregeling) die is opgesteld op basis van dit wetsvoorstel geldt het volgende. Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet de werkgever binnen 6 maanden na volledige betaling een verzoek bij UWV indienen. Voor betalingen die zijn verricht vóór 1 april 2020 geldt dat het verzoek uiterlijk 1 oktober 2020 moet worden gedaan.

De werkgever zal verder de volgende informatie moeten aanleveren:

NB: Indien een beschikking van UWV beschikbaar is waaruit voorgaande informatie afdoende blijkt (bijvoorbeeld een WIA-beoordeling) dan volstaat dat. Ontbreekt een dergelijke beschikking dan zal de bedrijfsarts hierover iets moeten verklaren. Op grond van de conceptregeling kan de werkgever volstaan dit zelf te verklaren en vervolgens de naam van de bedrijfsarts te geven aan UWV. Het is niettemin raadzaam de bedrijfsarts tijdig om een verklaring te vragen.

Voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd zullen verder de volgende stukken moeten worden aangeleverd:

Bewaar stukken

De compensatieregeling geldt (naar verwachting) vanaf 1 april 2020 en vanaf dat moment kan daarop een beroep worden gedaan. Hoewel dit nog relatief ver weg is, is het wel verstandig om hier al rekening mee te houden. Bij het verzoek om compensatie dienen namelijk allerlei stukken te worden aangeleverd. Het is dan ook verstandig om al deze stukken te bewaren zoals de arbeidsovereenkomst, stukken omtrent ziekte (zoals ziekteperioden en beslissingen van UWV), loonstroken, stukken omtrent het einde van de arbeidsovereenkomst en (zekerheidshalve) oordelen van de bedrijfsarts, zeker indien een verklaring/beslissing van UWV ontbreekt.

Heeft u naar aanleiding van deze Blog vragen, neem dan contact op met mr. Erik Hollander, lid van de Praktijkgroep Arbeidsrecht.

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: