Wet Normering Topinkomens – inwerkingtreding Evaluatiewet WNT per 1 juli 2017 deel 1

Wet Normering Topinkomens – inwerkingtreding Evaluatiewet WNT per 1 juli 2017 deel 1

Per 1 juli 2017 is de Evaluatiewet WNT in werking getreden. Op grond daarvan zijn de regels voor de normering en openbaarmaking van bezoldigingen en ontslagvergoedingen in de WNT op enkele onderdelen gewijzigd. Hierna wordt stil gestaan bij de gevolgen voor de variabele beloning en de voormalig topfunctionaris.   

Algemeen

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens in werking getreden. Op grond van deze wet gelden normen (maxima) voor beloningen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij organisaties en instellingen in de (semi)publieke sector en moeten inkomensgegevens van topfunctionarissen openbaar gemaakt worden.

 Organisaties die onder het bereik van de WNT vallen zijn:

Topfunctionarissen onder de WNT:

Naast de WNT zelf is sprake van een groot aantal uitvoeringsregelingen, uitvoeringsbesluiten en Beleidsregels. Daardoor is sprake van complexe materie.

Variabele beloning

De WNT heeft ook een verbod op het verstrekken van winstdelingen, bonussen of andere vormen van variabele beloning aan topfunctionarissen geïntroduceerd. Op grond van overgangsrecht worden afspraken die hierover vóór 1 januari 2013 gemaakt waren echter gerespecteerd.

Bonussen en andere variabele beloningen zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 niet langer verboden. Variabele beloningen worden echter wèl tot de bezoldiging gerekend. Het verstrekken van winstdelingen, bonussen en andere vormen van variabele beloning aan topfunctionarissen is dus toegestaan, zolang het totaal van de bezoldiging binnen het toepasselijke bezoldigingsmaximum blijft.

Let wel: indien een topfunctionaris op grond van het overgangsrecht nog recht had op een variabele beloning over 2016 (dus gebaseerd op een afspraak gemaakt vóór 1 januari 2013), mag deze wel in 2017 worden uitbetaald, ook als daarmee het toepasselijke bezoldigingsmaximum over 2017 wordt overschreden. Dit geldt niet als in 2016 een afspraak is gemaakt over variabele beloning. Deze zou namelijk door de organisatie als zijnde onverschuldigd niet aan de topfunctionaris behoren te worden uitbetaald dan wel (indien reeds uitbetaald) moeten worden teruggevorderd. Dit staat op gespannen voet met de arbeidsrechtelijke verplichting tussen de organisatie als werkgever en de topfunctionaris als werknemer; een tussen hen gemaakte afspraak behoort op grond daarvan immers te worden nagekomen. Het bovenmatige bedrag kan niet later alsnog, na opheffing van het verbod op variabele beloning, in 2017 aan de topfunctionaris worden uitbetaald.

Opheffing van het verbod brengt met zich mee dat eerst over de periode vanaf 1 januari 2017 weer afspraken over variabele beloningen kunnen worden gemaakt (indien deze niet alsnog tot een bovenmatige bezoldiging leiden).    

Voormalig topfunctionaris

Op grond van het nieuwe artikel 1.1, onderdeel b, onder 6ᴼ WNT blijft degene die tenminste twaalf maanden een top-functie heeft vervuld en vervolgens een niet top-functie gaat vervullen bij dezelfde instelling nog vier jaar aangemerkt als topfunctionaris.

Het voordien geldende begrip ‘gewezen topfunctionaris’ vervalt. Dit brengt met zich mee dat degene die geen top-functie meer vervult nadat hij minimaal twaalf maanden wel een top-functie heeft vervuld, anders dan voorheen nu wel met de bezoldigingsmaxima te maken heeft (wel gold toen een openbaarmakingsplicht, ook als de bezoldiging in de niet top-functie wèl onder het toepasselijke maximum viel).

Als u als bestuurder, topfunctionaris of toezichthouder dan wel in andere hoedanigheid behoefte heeft aan specialistische kennis over de Wet Normering Topinkomens, neemt u dan gerust even contact op met mr. Gerda Aufderhaar, lid van de Praktijkgroep Arbeidsrecht

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: