Wet Normering Topinkomens – inwerkingtreding Evaluatiewet WNT per 1 juli 2017 deel 2

Wet Normering Topinkomens – inwerkingtreding Evaluatiewet WNT per 1 juli 2017 deel 2

Per 1 juli 2017 is de Evaluatiewet WNT in werking getreden. Op grond daarvan zijn de regels voor de normering en openbaarmaking van bezoldigingen en ontslagvergoedingen in de WNT op enkele onderdelen gewijzigd. Daarover schreef ik al in mijn blog van 31 augustus 2017. Vandaag wordt stil gestaan bij de gevolgen voor de normering van de ontslagvergoeding.

Meer uitzonderingen op de normering ontslagvergoeding mogelijk

De uitkering wegens beëindiging van het dienstverband met een topfunctionaris onder de WNT (voor begrip ‘topfunctionaris’ zie ook mijn andere blog over de WNT), was en blijft gemaximeerd op € 75.000 (naar rato van de omvang van het dienstverband) of de bezoldiging over twaalf maanden als dat een lager bedrag is.

Vóór de inwerkingtreding van de Evaluatiewet WNT waren alleen uitkeringen die rechtsreeks, eenduidig en dwingend voortvloeiden uit een algemeen verbindend verklaarde cao of een wettelijk voorschrift van deze normering uitgezonderd. Daardoor kon een hogere transitievergoeding vóórgaan boven de maximale ontslagvergoeding op grond van de WNT (De maximale transitievergoeding is € 77.000 bruto of een bruto jaarsalaris als dat een hoger bedrag is).

Door de Evaluatiewet WNT is de uitzondering van de normering uitgebreid: ook uitkeringen die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeien uit niet-algemeen verbindend verklaarde cao’s of collectieve regelingen vallen daar nu onder. Dus bijvoorbeeld ook een uitkering die voortvloeit uit een Sociaal Plan. Het moet gaan om een regeling met een collectief karakter waarop de individuele topfunctionaris geen invloed heeft. Daardoor lijkt het zo te zijn dat een uitkering voortvloeiend uit een Sociaal Plan niet geldt voor een bestuurder die dit Sociaal Plan zelf mede tot stand heeft gebracht, maar weer wel voor de zorgdirecteur-zijnde topfunctionaris in dezelfde (zorg)instelling. Geheel zeker is dat nog niet, want de bedoeling van deze uitbreiding is dat topfunctionarissen in principe gebruik moeten kunnen maken van dezelfde collectieve ontslagvoorzieningen als overige werknemers.

Bovenstaande wijziging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.

Vrijstelling van werk voorafgaand aan beëindiging dienstverband

Voorheen werd op grond van de Beleidsregels WNT de bezoldiging die aan een topfunctionaris betaald werd tijdens een van-werk-naar-werk-traject als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband gezien. Nu wordt dit als bezoldiging aangemerkt, als dat traject rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een algemeen verbindend verklaarde cao of wettelijk voorschrift. Ook is dit niet meer in de Beleidsregels WNT, maar in de wet zelf geregeld (artikel 2.10, derde lid, WNT). Dit voorziet in een behoefte in de praktijk: de som van de bezoldiging over zo’n vrijstellingsperiode en de ontslagvergoeding in geld mag nu meer zijn dan het maximum van de ontslagvergoeding in totaal, daar waar in het verleden – als de periode van vrijstelling lang genoeg en het salaris hoog genoeg was – nauwelijks ruimt overbleef voor nog een redelijk bedrag in geld aan ontslagvergoeding, ook als de werkgever daartoe wel financieel in staat en bereid was. Het bovenmatige moet immers als onverschuldigd betaald van de topfunctionaris teruggevorderd worden en dat bood in de praktijk soms te weinig armslag in onderhandelingen. 

De WNT en alles daaromheen (uitvoeringsregelingen, uitvoeringsbesluiten en Beleidsregels) betreft complexe materie. Als u als bestuurder, topfunctionaris of toezichthouder dan wel in andere hoedanigheid behoefte heeft aan specialistische kennis hierover, neemt u dan gerust even contact op met mr. Gerda Aufderhaar, lid van de Praktijkgroep Arbeidsrecht.

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: