Werknemer ziek? Denk aan de no-riskpolis!

Werknemer ziek? Denk aan de no-riskpolis!

UWV heeft vorige maand een rapport uitgebracht over de no-riskpolis. Uit dit onderzoek volgt dat veel werkgevers geen gebruik maken van de no-riskpolis in gevallen waarin dit wel mogelijk is. Zo wordt naar schatting slechts 50% (!) van de ziekmeldingen gedeclareerd voor de groep werkende ‘WGA’ers’. Dat zijn werknemers die worden betaald door hun werkgever, maar die ook recht hebben of zouden kunnen hebben op een WGA-uitkering op grond van de WIA. Dit percentage ligt nog veel lager voor de groep ’35-minners’. Dat zijn mensen die een WIA-keuring hebben gehad, arbeidsongeschikt zijn verklaard maar wel voor minder dan 35% (zodat ze geen recht hebben op een WIA-uitkering).

Het komt er dus op neer dat veel werkgevers nogal wat geld laten liggen bij de no-riskpolis. In het onderzoek komt als hoofdreden naar voren dat werkgevers (en werknemers) niet bekend zijn met de no-riskpolis. Om die reden in deze blog een korte weergave van wat de no-riskpolis is, voor wie het geldt en hoe je erachter komt (zodat je er een beroep op kunt doen).

Wat is de no-riskpolis?    

De no-riskpolis is een uitkering op grond van de Ziektewet waarop bepaalde werknemers recht hebben indien zij vanwege ziekte niet kunnen werken. De werknemer heeft vaak zelf geen rechtstreeks belang bij deze uitkering. Hij heeft immers (ook) recht op doorbetaling van zijn salaris van zijn werkgever bij ziekte. De bijzonderheid is echter dat de werkgever deze uitkering – in tegenstelling tot vrijwel elke andere uitkering – mag verrekenen met het loon dat de werkgever bij ziekte moet doorbetalen. Om die reden heet deze uitkering ook een ‘no-riskpolis’ omdat het loondoorbetalingsrisico bij ziekte van de werkgever wordt ‘gedekt’ door deze uitkering.

Voor wie geldt de no-riskpolis?

De no-riskpolis geldt bijvoorbeeld voor mensen met een WIA-uitkering maar in bepaalde gevallen ook voor ’35-minners’. Voor meer informatie over de voorwaarden en voor wie dit geldt verwijs ik u naar een eerder geschreven blog

Hoe kom je erachter?

Als werkgever weet je vaak niet of iemand een arbeidsongeschiktheidsverleden heeft. De meeste mensen lopen daar ook niet mee te koop. In bepaalde gevallen noemt UWV het expliciet in het arbeidsdeskundig rapport bij de WIA-beoordeling maar dat geeft geen volledig beeld en bovendien is ook niet elke werkgever bekend met dit rapport (bijvoorbeeld omdat de WIA-beoordeling is gedaan bij de vorige werkgever). Het is niet toegestaan om bij de sollicitatie / indiensttreding de werknemer hiernaar te vragen maar na verloop van tijd wel. Op grond van de wet is de werknemer namelijk verplicht om twee maanden na indiensttreding zijn werkgever te informeren over het feit of de werknemer in geval van ziekte aanspraak heeft op de no-riskpolis (ziekengeld ex artikel 29b ZW). De werkgever moet de werknemer hier wel uitdrukkelijk om verzoeken. Het is ook raadzaam om dit tijdig te doen omdat er ook recht bestaat of kan bestaan op forse premiekortingen.

Conclusie

De no-riskpolis biedt substantiële financiële voordelen. Het is dan ook belangrijk om te weten dat en wanneer een beroep hierop mogelijk is. Schroom dan ook niet om dit (tijdig) na te vragen. 

Heeft u naar aanleiding van deze Blog vragen, neem dan contact op met mr. Erik Hollander, lid van de Praktijkgroep Arbeidsrecht. Voor meer blogs van de praktijkgroep Arbeidsrecht: klik hier

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: