Vakantie en de “zieke” werknemer

Vakantie en de “zieke” werknemer

De zomervakantie is nog volop in gang. Het overgrote gedeelte van de Nederlanders geniet weer van hun welverdiende vakantie. Sommige in Nederland, sommige in het buitenland.

Werknemer verschijnt na afloop van de vakantie niet(!)
Het komt geregeld voor dat een werknemer tijdens deze welverdiende vakantie ziek wordt. Het komt zelfs voor dat een werknemer vervolgens niet op zijn/haar werkplek verschijnt. Veelal is de reden gelegen in het feit dat er ziekte wordt geclaimd, waarbij reizen onmogelijk is gebleken. De werknemer zit vanwege ziekte vast op het vakantieadres. Wanneer een werknemer in Nederland verblijft, dan gelden de normale regels bij ziekte. Maar wat nu als het gaat om een zieke werknemer in het buitenland, die bovendien stelt dat hij/zij niet terug kan reizen naar Nederland wegens ziekte?

Controlevoorschriften
Wanneer een werknemer ziek is, dan gelden in beginsel de (normale) controlevoorschriften. Een werknemer zal bij ziekte door de bedrijfsarts beoordeeld moeten worden. De bedrijfsarts is namelijk degene die vast kan stellen of er (al dan niet) sprake is van arbeidsongeschiktheid. Voornoemde beoordeling is noodzakelijk voor de beoordeling van de werkgever of hij het loon van de “zieke” werknemer wel of juist niet moet (door)betalen. Naast de reguliere controlevoorschriften is het belangrijk om ten aanzien van werknemers die in het buitenland ziek worden ook specifieke instructies op te nemen. Op die wijze weten beide partijen volledig waar zij aan toe zijn en wat de specifieke rechten en plichten zijn.

Wat mag een werkgever verlangen van een “zieke” werknemer in het buitenland?
Allereerst mag een werkgever verlangen dat een “zieke” werknemer bereikbaar is. Ten tweede zal de “zieke” werknemer zijn/haar verpleegadres (mogelijk vakantieadres) aan de werkgever moeten melden. Ter controle van de arbeids(on)geschiktheid zal er een arts ter plaatse moeten worden ingeschakeld. Via uw eigen arbo-/bedrijfsarts dient een controlerende instantie in het buitenland te worden ingeschakeld die een verzuimcontrole zal uitvoeren. De “zieke” werknemer kan vervolgens verplicht worden om zich binnen enkele dagen te melden bij de voornoemde arts/controlerende instantie. Afsluitend kan nog van de werknemer verlangd worden dat hij/zij zich bij terugkeer in Nederland bij de bedrijfsarts moet melden en/of dat de werknemer een verklaring van een arts overlegd (bij terugkomst in Nederland), waaruit blijkt dat de werknemer ziek was. Mocht de werknemer later dan gepland terugkeren van vakantie, dan zal die verklaring ook moeten zien op de situatie dat de werknemer niet in staat was om te reizen.

Werknemer slaat de controlevoorschriften in de wind
Er zijn verschillende sancties beschikbaar voor een werkgever op het moment dat de werknemer zich niet aan de controle en/of re-integratieverplichtingen houdt. Het is van groot belang om in de controlevoorschriften op te nemen welke sancties de werkgever bij niet naleven van de voorschriften kan of zal toepassen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan opschorting van loon.

Geen arbeidsongeschiktheid
Op het moment dat de werknemer niet (tijdig) terugkeert van zijn/haar vakantie en van arbeidsongeschiktheid geen sprake is (geweest), dan kan de werkgever het loon over de dagen waarop de werknemer ten onrechte niet heeft gewerkt inhouden, zulks onder het mom van de wettelijke hoofdregel: ‘geen arbeid, geen loon’.

Conclusie
Een werkgever is (over het algemeen) geen arts en kan derhalve (veelal) niet medisch beoordelen of een werknemer al dan niet arbeidsongeschikt is. “Zieke” werknemers dienen zich wettelijk gezien aan (redelijke) controlevoorschriften te houden. Het is voor zowel werkgever als werknemer prettig om te weten waar hij/zij aan toe is en welke kaders er gesteld zijn. Vaak wordt in dit kader de “zieke” werknemer in het buitenland vergeten. Het is van essentieel belang om op dat vlak eveneens controlevoorschriften op te stellen. Op die wijze kan een werkgever grip houden op de situatie en bovendien maatregelen inzetten op het moment dat een werknemer niet aan de controlevoorschriften voldoet.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben over hoe om te gaan met uw zieke werknemer(s) of over andere aspecten van het arbeidsrecht dan kunt u contact opnemen met mr. Niek Brands, lid van de praktijkgroep Arbeidsrecht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep Arbeidsrecht: klik hier

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: