Regeerakkoord: de voorgestelde wijzigingen aangaande de verplichtingen van werkgevers tav zieke (ex-)werknemers

Regeerakkoord: de voorgestelde wijzigingen aangaande de verplichtingen van werkgevers tav zieke (ex-)werknemers

Het regeerakkoord is gisteren gepresenteerd. In deze blog een kort overzicht van alle voorgestelde wijzigingen voor wat betreft de verplichtingen van werkgevers ten aanzien van (ex-)werknemers die wegens ziekte arbeidsongeschikt zijn.

Verkorting loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgever (tot 25 werknemers)

Het kabinet wil de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkorten tot één jaar. De loondoorbetalingsverplichting in het tweede jaar wordt overgeheveld naar UWV alsmede een aantal re-integratieverplichtingen. De werknemers blijven dus (kennelijk) wel gewoon in dienst. De collectieve kosten van het tweede jaar zouden moeten worden gedekt via een uniforme lastendekkende premie, te betalen door (alle) kleine werkgevers.

Verkorting periode premiedifferentiatie WGA

De periode van premiedifferentiatie voor de WGA (of eigenrisicodragerschap) is momenteel tien jaar. Het kabinet wil deze periode verkorten naar vijf jaar. Middelgrote (10 tot 100 x de gemiddelde loonsom) en grote werkgevers (meer dan 100 x de gemiddelde loonsom) die publiek zijn verzekerd hebben met premiedifferentiatie te maken als ‘hun’ zieke (ex)werknemer in de WIA belandt (lees: een WGA-uitkering ontvangt).

Compensatieregeling voor langdurig ongeschikte werknemers

Voormalig minister van SZW (Asscher) had een compensatieregeling voorgesteld die – kort gezegd – inhoudt dat de transitievergoeding wél is verschuldigd bij een (gedwongen) einde na 2 jaar ziekte maar dat de betreffende werkgever de betaalde vergoeding vervolgens zou kunnen terugvorderen van UWV. Het wetsvoorstel was controversieel verklaard. Zie mijn eerdere blog voor meer informatie over deze compensatieregeling. Het huidige kabinet wil deze voorgestelde maatregel doorzetten.

Wijzigingen re-integratieverplichtingen c.q. mogelijkheden in 2e ziektejaar

Asscher had verder een aantal maatregelen aangekondigd om onzekerheid weg te nemen over het risico op een loonsanctie (dit was ook stil komen te liggen). Kennelijk wil het kabinet ook deze voorgestelde wetswijzigingen doorzetten.

Het voorstel was als volgt. Enerzijds dat UWV niet meer de re-integratie-inspanningen toetst van werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA. UWV zou in dat geval dan ook geen loonsanctie meer kunnen opleggen. Anderzijds de introductie van de extra mogelijkheid om als (publiek verzekerde) werkgever een tussentijds oordeel te vragen over voorgenomen re-integratie-inspanningen. Als de werkgever dit advies vervolgens opvolgt en de re-integratie verloopt conform dit advies, dan zou UWV ook geen loonsanctie meer kunnen opleggen.

Overige voorgestelde wijzigingen arbeidsrecht

Voorts heeft het kabinet ook een aantal andere wijzigingen voorgesteld die niet zien op de zieke werknemer zoals de introductie van een cumulatieve ontslaggrond, wijzigingen ten aanzien van de transitievergoeding, de ketenregeling, de proeftijd, de introductie van een premiedifferentiatie voor de WW-premie naar type contract en nieuwe wetgeving/regels voor ZZP’ers en payrolling.

Conclusie

Kortom, er zijn nogal wat wijzigingen te verwachten in het arbeidsrecht. Bovendien zullen, indien de plannen worden verwezenlijkt, de verplichtingen voor werkgevers ten aanzien van hun zieke (ex-)werknemers wel enigszins afnemen en worden versoepeld. Het wordt interessant om te zien welke voorgestelde maatregelen uiteindelijk de eindstreep zullen halen, wanneer ze in werking zullen treden en in welke vorm het zal worden gegoten. We wachten af!  

Heeft u naar aanleiding van deze Blog vragen, neem dan contact op met mr. Erik Hollander, lid van de Praktijkgroep Arbeidsrecht. 

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: