Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017: de wijzigingen kort op een rij

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017: de wijzigingen kort op een rij

Per 1 juli jl. is de ‘Arbowet’ en het ‘Arbobesluit’ (Arbeidsomstandighedenwet en -besluit) gewijzigd. De wijzigingen gelden per direct voor alle nieuwe contracten tussen arbodienstverleners en werkgevers. Partijen krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om hun bestaande contracten te wijzigen en/of aan te vullen.

Basiscontract
Op grond van de Arbowet dienen partijen een basiscontract te sluiten. Het basiscontract betreft het contract tussen werkgevers en arbodienstverleners. Partijen moeten een (schriftelijk) contract sluiten en dit contract moet voldoen aan bepaalde minimumeisen. Het basiscontract moet afspraken bevatten over de reeds bestaande wettelijke taken op dit vlak, zoals de ziekteverzuimbegeleiding maar hierin moeten ook de nieuw geïntroduceerde verplichtingen worden opgenomen en omschreven, te weten:

1. open spreekuur: ‘arbeidsomstandighedenspreekuur’

De werknemer heeft het recht om de bedrijfsarts te bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, het zogenaamde ‘arbeidsomstandighedenspreekuur’. Dit moet (onder meer) anoniem kunnen en de werkgever moet hierover dus afspraken maken om dit mogelijk te maken zodat de privacy van de werknemer is geborgd.

2. vrije toegang tot de werkvloer

Er moeten afspraken worden gemaakt over bezoeken aan de werkplek door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet namelijk iedere werkplek kunnen bezoeken.

3second opinion

De werknemer heeft in beginsel recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts en dit moet uitdrukkelijk worden vastgelegd in het contract. NB: dit is wat anders dan het vragen van een deskundigenoordeel bij UWV. Deze laatste mogelijkheid blijft gewoon bestaan.

4. overleg met OR en preventiemedewerker

Er dient overleg plaats te vinden tussen enerzijds arbodienstverleners en anderzijds de OR, PVT of de belanghebbende werknemers én de preventiemedewerker. Het basiscontract moet omschrijven op welke wijze dit overleg is geregeld.

5. klachtenprocedure

Er moeten afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de werknemer zijn klachten over de dienstverlening van de arbodienst kenbaar kan maken (elke arbodienstverlener moet hiervoor een procedure hebben).

6. melding beroepsziekten

Een bedrijfsarts moet beroepsziekten melden (nog actiever dan voorheen) en in het contract moet zijn afgesproken dat de bedrijfsarts hieraan tijd kan besteden voor het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden hiervan.

7. advisering bedrijfsarts over preventie

De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen; dit moet ook in het basiscontract worden opgenomen.

Verstevigde rol preventiemedewerker
Voor de benoeming van de preventiemedewerker zal instemming van de OR of de PVT moeten worden gevraagd teneinde de positie van deze medewerker te verstevigen. Er moet ook overleg plaatsvinden (zie hiervoor).

ToezichtDe Inspectie SZW (arbeidsinspectie) ziet toe op de naleving en heeft meer bevoegdheden gekregen om sancties op te leggen indien de regels en/of de gemaakte afspraken niet worden nageleefd en/of niet of onvoldoende zijn vastgelegd in het basiscontract.

Conclusie
Het is dus zaak dat partijen tijdig met elkaar om tafel gaan om (nieuwe) afspraken te maken en deze afspraken ook correct en volledig vast te leggen in het basiscontract teneinde sancties van de arbeidsinspectie te voorkomen.

Heeft u naar aanleiding van deze Blog vragen, neem dan contact op met mr. Erik Hollander, lid van de Praktijkgroep Arbeidsrecht.

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: