Loondoorbetaling bij ziekte? Denk aan de no-risk!

Loondoorbetaling bij ziekte? Denk aan de no-risk!

Twee jaar lang het loon doorbetalen bij ziekte, werkgevers gruwelen ervan. Juist om die reden zien werkgevers geregeld zelfs af van een vast contract. Er bestaat echter een belangrijke maar soms vergeten remedie: de zogenaamde ‘no-risk polis’. Kan een beroep op de no-risk polis worden gedaan dan hoeft de werkgever vaak geen loon (of slechts een gedeelte hiervan) te betalen. Genoeg reden dus om de no-risk polis nader onder de loep te nemen, zeker gelet op een recente wetswijziging waarin is bepaald dat de no-risk polis sinds 1 januari 2017 voor onbepaalde tijd geldt voor bepaalde werknemers.

In deze blog wil ik kort antwoord geven op de volgende vragen. Wat houdt de no-risk polis precies in? Wat betekent ‘onbepaalde tijd’ en voor wie geldt dit en waar kan ik ze vinden? Wat zijn belangrijke ‘no-risk werknemers’ in de praktijk? En, ook niet onbelangrijk, hoe kom ik er als werkgever achter dat mijn zieke werknemer recht heeft op de no-risk polis?

Inhoud no-risk polis

De no-risk polis is een uitkering voor een werknemer op grond van de Ziektewet omdat hij/zij ongeschikt is tot werken wegens ziekte. De hoogte van deze ZW-uitkering kan in het eerste jaar gelijk zijn aan de hoogte van het loon. De uitkering staat alleen open voor bepaalde categorieën van werknemers (artikel 29b Ziektewet).

Het voordeel voor de werkgever van zo’n ‘no-risk werknemer’ is dat, in geval van ziekte, de werkgever deze uitkering kan verrekenen met zijn verplichting om het loon door te betalen. Bijkomend voordeel is dat de werkgever voor deze werknemers premiekortingen kan krijgen.

Verder is er nog een voordeel voor de werkgever die een WIA-gerechtigde ‘no-risk werknemer’ aan het werk houdt. De eventuele (resterende) WIA-uitkering en daarmee de eventuele schadelast voor de werkhervattingskas (lees: de gedifferentieerde premie) stijgt dan niet of nauwelijks bij uitval wegens ziekte.

Uitbreiding no-risk onbepaalde tijd voor Wet Banenafspraak

Recentelijk is de no-risk polis uitgebreid voor bepaalde categorieën van werknemers voor onbepaalde tijd. Dit betekent concreet dat voor deze categorieën van werknemers geen beperking geldt ten aanzien van de periode waarin een beroep mag worden gedaan op de no-riskpolis.

Het gaat uitsluitend om diegenen die onder de Wet Banenafspraak vallen, te weten:

Mocht u als werkgever op zoek zijn naar deze mensen dan kunt u deze vinden in een speciaal daarvoor bestaand register: www.werk.nl/kandidatenverkenner.

Belangrijk in de praktijk: WIA-gerechtigden en 35-minners

WIA-gerechtigden en ’35-minners’ hebben onder omstandigheden ook recht op de no-risk polis. Dit zijn in de praktijk belangrijke categorieën werknemers.

WIA-gerechtigden

WIA-gerechtigden hebben recht op de no-risk polis in twee te onderscheiden situaties:

Situatie 1: de WIA-gerechtigde treedt in dienst bij een nieuwe werkgever

De eerste arbeidsongeschiktheidsdag moet dan zijn gelegen binnen 5 jaar na aanvang van het nieuwe dienstverband om in aanmerking te komen voor de no-risk polis.

Situatie 2: de (huidige) werkgever zet het dienstverband voort met de WIA-gerechtigde

De eerste arbeidsongeschiktheidsdag moet dan zijn gelegen binnen 5 jaar na toekenning van de WIA-uitkering om in aanmerking te komen voor de no-risk polis.

Let wel op: in beide situaties is vereist dat het recht op uitkering al bestaat voordat het nieuwe dienstverband ontstaat of wordt voortgezet. Overigens kan in beide situaties de genoemde termijn onder omstandigheden worden verlengd van 5 naar 10 jaar.

35-minners

Een andere in de praktijk belangrijke categorie ‘no-risk werknemers’ zijn de zogenaamde 35-minners. 35-minners zijn arbeidsongeschikte werknemers die een WIA-beoordeling hebben gehad maar minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard.

35-minners kunnen alleen in geval van een nieuw dienstverband een beroep doen op de no-risk polis. Ook hiervoor geldt dat de eerste arbeidsongeschiktheidsdag moet zijn gelegen binnen 5 jaar na aanvang van het nieuwe dienstverband om in aanmerking te komen voor de no-risk polis. Daarnaast geldt als aanvullende eis dat het dienstverband moet zijn aangegaan binnen 5 jaar gerekend vanaf de WIA-beoordeling.

De uitbreiding voor onbepaalde tijd geldt dus niet voor WIA-gerechtigden en 35-minners. De periode waarin een beroep kan worden gedaan op de no-risk blijft voor deze werknemers begrensd.

Informeer bij werknemer / afspraken arbodienst

Hoe kom je erachter? De werkgever mag na twee maanden na aanvang van het dienstverband informeren bij de werknemer naar zijn eventuele mogelijkheden om een beroep te doen op de no-risk polis (artikel 38b Ziektewet). Het verdient dan ook aanbeveling om, zeker in geval van ziekte, direct (mits twee maanden in dienst) te informeren bij de werknemer of hij deze ‘no-risk’ status heeft of uitdrukkelijk met de arbodienst af te spreken dat zij hiernaar moeten informeren bij de werknemer en dit moet doorgeven en/of regelen.

Conclusie / advies

De no-risk polis kan een goede remedie zijn tegen de harde verplichting van de wetgever om het loon twee jaar lang door te betalen tijdens ziekte. Het kan dus onder omstandigheden zeker lonen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te houden. Hierbij is het wel essentieel om tijdig naar de ‘no-risk polis status’ te informeren om te voorkomen dat je als werkgever deze voordelen misloopt.

Heeft u naar aanleiding van deze Blog vragen, neem dan contact op met mr. Erik Hollander, lid van de Praktijkgroep Arbeidsrecht.

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: