Bevat een pensioenoverzicht informatie die te gelden heeft als een pensioentoezegging?

Bevat een pensioenoverzicht informatie die te gelden heeft als een pensioentoezegging?

Deelnemers aan een pensioenregeling hebben jaarlijks recht op een overzicht van hun pensioen. Door de gezamenlijke pensioenuitvoerders is het zogenaamde Uniform Pensioenoverzicht opgesteld. Dit model geeft voor iedere deelnemer de door hem of haar opgebouwde aanspraken weer.

Het komt voor dat door een pensioenuitvoerder overzichten worden verstrekt waarop foutieve bedragen staan vermeld. Namens deelnemers wordt nogal eens geprocedeerd over de vraag of hij of zij erop mocht vertrouwen dat het op het uniform pensioenoverzicht vermelde bedrag juist was.

Uit diverse uitspraken blijkt dat een deelnemer niet van een pensioenuitvoerder kan verlangen dat hij het op het uniform pensioenoverzicht vermelde bedrag alsnog uitkeert. Ondanks dat de pensioenuitvoerder de deelnemer heeft willen doen geloven dat hij of zij aanspraak zou maken op een (veelal) hogere pensioenuitkering, wordt de pensioenuitvoerder ‘gered’ doordat gerechtelijke instanties in veel gevallen oordelen dat de pensioenuitvoerder met het verstrekken van een uniform pensioenoverzicht geen verplichting in het leven heeft willen roepen. De vermelding op een uniform pensioenoverzicht ‘dat het pensioenreglement uiteindelijk bepalend is’, leidt veelal tot de conclusie dat een uitvoerder een voorbehoud heeft gemaakt. Een pensioenuitvoerder is in dat geval niet verplicht om het op het overzicht vermelde pensioenbedrag alsnog aan de deelnemer uit te keren.

Een pensioenuitvoerder gaat echter niet altijd vrijuit. Heeft een uitvoerder geen enkel voorbehoud gemaakt met betrekking tot de juistheid van het op een uniform pensioenoverzicht vermeld bedrag, dan kán een beroep op het gerechtvaardigd vertrouwen van een deelnemer in bepaalde gevallen wél slagen. Of een deelnemer succesvol kan bepleiten dat hij recht heeft op het bedrag zoals vermeld op het overzicht, zal mede afhangen van het aantal jaren waarop hij een foutief overzicht verstrekt heeft gekregen en/of eventuele andere rechtshandelingen van de pensioenuitvoerder waaruit de werkgever heeft mogen afleiden dat hij aanspraak zou maken op het door de pensioenuitvoerder vermelde bedrag. Eventueel kan door een deelnemer worden aangekaart dat hij, bij uitkering van het juiste (en veelal lagere) pensioenbedrag, in een nadeliger positie zal komen te verkeren in vergelijking tot het geval als hij of zij alleen de juiste uniforme pensioenoverzichten zou hebben ontvangen. Gedacht kan worden aan het besluit van een deelnemer om geen aanvullende pensioenvoorziening te treffen, gelet op de hoogte van de verwachte pensioenuitkering. Het is dan wel aan de deelnemer om aan de hand van feiten en omstandigheden aan te tonen waarom hij het heeft nagelaten om een aanvullende voorziening te treffen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de leden van de praktijkgroep Arbeidsrecht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep Arbeidsrecht: klik hier

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: