Vervanging van de afgeleverde zaak, wat betekent dat?

Vervanging van de afgeleverde zaak, wat betekent dat?

Illustratief is een uitspraak van de rechtbank te Amsterdam van 8 juli 2016. In die zaak gaat het om een IPhone die kapot gegaan is binnen de garantietermijn. Moet de IPhone dan worden vervangen door een nieuw exemplaar zoals op het moment van aankoop of kan worden volstaan met een refurbished exemplaar dat tenminste vergelijkbaar is met de staat van de IPhone op het moment waarop deze kapot ging?

Vooraf. Wat is refurbished? De definitie voor refurbished is het schoonmaken, opfrissen en renoveren van een product. De letterlijke vertaling voor refurbish vanuit het Engels is ‘oppoetsen’. Voor meer achtergrond informatie: http://www.refurbishedelektronica.nl

Geschil?
Koper heeft op 17 december 2014 van Apple een IPhone 6 plus 16 GB (de ‘IPhone’) gekocht voor € 799,00. De IPhone kon op 15 augustus 2015 niet meer opgestart worden. Koper heeft zich tot Apple gewend, maar de IPhone bleek niet meer te repareren. Apple heeft vervolgens een zogeheten refurbished toestel met dezelfde specificaties aangeboden. Koper heeft dit niet geaccepteerd. Omdat Apple de IPhone niet wil vervangen voor een nieuw exemplaar, heeft koper de koopovereenkomst ontbonden en eist hij het aankoopbedrag van Apple terug. 

1e vraag
Beantwoord de IPhone aan de overeenkomst? Naar het oordeel van de kantonrechter is dat niet het geval. Van een IPhone van € 799,00 mag een koper verwachten dat deze niet al na acht maanden onherstelbaar defect is. Gelet op haar eigen garantieregeling van een jaar is ook Apple die mening toegedaan. Omdat Apple niet heeft betwist dat het defect is veroorzaakt door een gebrek aan de IPhone zelf, is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek (BW). Aan bewijslevering komt de rechter niet toe.

2e vraag
Wat is het gevolg van deze non-conformiteit? Partijen zijn het er over eens dat reparatie van de IPhone niet meer mogelijk was. Omdat herstel niet mogelijk is heeft koper recht op “vervanging van de afgeleverde zaak” (artikel 7:21 lid 1 onder c. BW). Apple stelt zich op het standpunt dat zij een aanbod tot vervanging heeft gedaan dat voldoet aan artikel 7:21 lid 1 onder c. BW door een refurbished exemplaar aan te bieden. Vraag is dan wat wordt bedoeld met “vervanging van de afgeleverde zaak” zoals in die wetsbepaling opgenomen.

Wat betekent “vervanging van de afgeleverde zaak”?
Voor een antwoord op die vraag dient voornoemde wetsbepaling (artikel 7:21 lid 1 onder c. BW) te worden uitgelegd conform de richtlijn waarop deze gebaseerd is. Dat is Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen.

Het Hof van Justitie heeft zich eerder uitgelaten over het hier aan de orde zijnde onderwerp (arrest Quelle van 17 april 2008 (ECLI:EU:C:2008:231)): “Ingeval de verkoper een niet-conform goed levert, voert hij de verbintenis die hij bij de verkoopovereenkomst is aangegaan, niet correct uit en moet hij dus opkomen voor de gevolgen van de slechte uitvoering van die verbintenis. Dat de consument, die de verkoopprijs heeft betaald en zijn contractuele verbintenis dus correct heeft uitgevoerd, een nieuw goed ontvangt ter vervanging van het niet-conforme goed, levert geen ongerechtvaardigde verrijking op. Hij ontvangt slechts met vertraging een goed dat in overeenstemming is met de bepalingen van de overeenkomst, een goed dat hij van meet af aan had moeten ontvangen.”

Naar het oordeel van de kantonrechter kan dit citaat niet anders begrepen worden dan dat vervanging van een nieuw gekochte zaak die non-conform blijkt te zijn, dient plaats te vinden door aan koper een nieuw exemplaar te verstrekken.

Slotsom
De kantonrechter stelt koper in het gelijk. Apple krijgt niet meer de gelegenheid alsnog een nieuw exemplaar te leveren. Gevolg is dat Apple het aankoopbedrag aan koper moet terugbetalen. Koper moet overigens wel het toestel inleveren.

Nabrander
De contractuele garantie van Apple (lees: de algemene voorwaarden van Apple) kan aan het vorenstaande niet afdoen, nu deze niet ten nadele van koper kan afwijken van de bepalingen uit het BW waarop koper zich beroept. Met andere woorden: Apple kan met haar algemene voorwaarden de wet niet op zij zetten. Genoemde wetsbepalingen zijn van dwingend recht om de consument (koper) te beschermen.

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen, dan kunt u contact opnemen met mr. Laurens Bezoen, lid van de praktijkgroep Intellectueel Eigendomsrecht en ICT-recht.

Voor meer blogs van de Algemene Rechtspraktijk: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: