Veranderingen kinderalimentatie

Veranderingen kinderalimentatie

Met ingang van 1 april 2013 zullen er nieuwe richtlijnen gaan gelden voor het berekenen van kinderalimentatie. De reden om de bestaande richtlijnen te veranderen is gelegen in het feit dat de huidige richtlijnen zijn afgestemd op traditionele gezinnen, bestaande uit werkende vaders en zorgende moeders. In de huidige tijd hebben beide ouders veelal zowel werk- als zorgtaken. Aan de hand van dit gegeven is een nieuw berekeningssysteem ontstaan, welke beter aan lijkt te sluiten bij de maatschappelijke realiteit.

In het huidige systeem dienen alle kosten opgevoerd te worden om de ruimte te bepalen van degene die alimentatie dient te betalen. Middels het nieuwe systeem worden de rollen omgedraaid. Niet de specifieke situatie is de maatstaf voor het vaststellen van de draagkracht, maar algemene regels voor een redelijk uitgavenpatroon. Anders gezegd, wie dit bedrag verdient, kan zoveel uitgeven aan de kinderen. In het nieuwe systeem wordt ook rekening gehouden met het feit dat de niet verzorgende ouder omgang heeft met de kinderen. Hiervoor geldt dat een alimentatieplichtige ouder in aanmerking kan komen voor een zogenaamde zorgkorting van 15 tot maximaal 35 procent. Daarnaast zal het kindgebonden budget, dat de verzorgende ouder ontvangt, in mindering worden gebracht op het bedrag waar het kind (of de kinderen) behoefte aan heeft (of hebben).

Bij de berekening van de draagkracht alimentatieplichtige gaat de nieuwe richtlijn uit van een fictieve situatie. Het is maar zeer de vraag of deze fictieve situatie ook daadwerkelijk aansluit bij de feitelijke situatie. In mijn optiek zal de fictief vastgestelde bijdrage in tal van gevallen onvoldoende aansluiten bij de werkelijke draagkracht. In dit kader blijft het in het nieuwe systeem mogelijk, voor de onderhoudsplichtige ouder, een beroep te doen op de zogeheten “aanvaardbaarheidstoets”. In een dergelijk geval moet de alimentatieplichtige zelf aannemelijk maken dat hij/zij het berekende bedrag niet kan betalen. Deze situatie kan zich voordoen indien de onderhoudsplichtige ouder bijvoorbeeld (de huwelijkse) schulden afbetaald.

Indien er sprake is van gewijzigde omstandigheden, waardoor de reeds  vastgestelde alimentatie niet langer voldoet aan de wettelijke maatstaven, dan heeft men de mogelijkheid om een wijzigingsverzoek in te dienen. In dat geval zal de toekomstige kinderalimentatie worden vastgesteld op basis van de nieuwe regelgeving.

Heeft u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen over de veranderingen ter zake kinderalimentatie, dan kunt u contact opnemen met mr. Niek Brands of één van de leden van de praktijkgroep Personen- en Familierecht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep Personen- en Familierecht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: