Tegenstrijdig belang: besluiten of beslissen?

Tegenstrijdig belang: besluiten of beslissen?

Bij tegenstrijdig belang in de besluitvorming dient u zich als bestuurder afzijdig te houden. Maar geldt dat ook wanneer er een beslissing moet worden genomen? In deze blog leest u daarover meer.

Tegenstrijdig belang
Een bestuurder met een tegenstrijdig belang mag op grond van de wet niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft. Een bestuurder blijft in dat geval wel vertegenwoordigingsbevoegd. Van tegenstrijdig belang is sprake wanneer een bestuurder een (in)direct persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap en de met de vennootschap verbonden onderneming.

Besluiten of beslissingen
In ons rechtssysteem bestaat onderscheid tussen besluiten en beslissingen. Een besluit is een beslissing met beoogd rechtsgevolg. Een beslissing bereidt een feitelijke handeling of rechtshandeling voor en is op zichzelf niet gericht op het bereiken van een rechtsgevolg voor de vennootschap. Met andere woorden: een besluit is een rechtshandeling en een beslissing is dat niet.

Tegenstrijdig belang: besluiten of beslissen?
Formeel valt een beslissing niet onder de tegenstrijdig-belang-regeling. De vraag kan dan worden opgeworpen of een bestuurder die wegens tegenstrijdig belang niet mag besluiten, eigenlijk wel mag beslissen?

In de juridische praktijk wordt bepleit om ook beslissingen onder de tegenstrijdig-belang-regeling te laten vallen. Over de manier waarop, bestaat echter nog discussie. Een van de mogelijkheden is de beslissing rechtstreeks onder de regeling te vatten, waardoor de bestuurder zich onthoudt van de beraadslaging en besluit- én beslissingsvorming wanneer sprake is van een tegenstrijdig belang.

Hoewel een besluit of beslissing genomen in strijd met de tegenstrijdig-belang-regeling de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder niet aantast, loopt een bestuurder met een tegenstrijdig belang nog altijd het risico dat hij aansprakelijk wordt gesteld wegens bijvoorbeeld onbehoorlijk bestuur.

Conclusie
Hoewel er nog onduidelijkheid is over de vraag of een beslissing ook onder de tegenstrijdig-belang-regeling valt (en hoe), lijkt uit lagere rechtspraak te volgen dat dit al wel het geval is. Mocht u nu tegen een tegenstrijdig belang aanlopen en twijfelen of u kunt deelnemen aan de besluit- of beslissingsvorming, neem dan gerust contact op met een van de advocaten van onze Praktijkgroep Ondernemingsrecht. Zij helpen u graag verder. Voorkomen is immers beter dan genezen. 

Daniels Huisman advocaten
Praktijkgroep Ondernemingsrecht
mr. Priscilla Otte

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: