Slachtoffers van voetbalgeweld

Slachtoffers van voetbalgeweld

Voetbalgeweld komt al lange tijd voor. Een dieptepunt was het overlijden van een grensrechter in het amateurvoetbal begin december 2012. Door dit overlijden zijn zowel in de media als op straat vele discussies ontstaan. Vaak gaat het hierbij om de vraag hoe toekomstige incidenten voorkomen kunnen worden. De burgemeester en officier van justitie zijn volgens de wetgever de aangewezen personen om  deze taak op zich te nemen. In deze blog zal ik kort ingaan op de definitie van voetbalvandalisme en -geweld alsmede welke mogelijkheden een slachtoffer of diens nabestaande heeft om tegemoet te worden gekomen in de door hun geleden schade.

Voetbalvandalisme en -geweld is als strafbaar feit niet te vinden in het Wetboek van Strafrecht. Om erachter te komen wat precies onder voetbalvandalisme wordt verstaan kan worden gekeken naar de opvatting van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV):

“Gedragingen van personen alleen of in groepsverband in relatie tot het voetbal, die te maken hebben met de verstoring van de openbare orde/veiligheid en/of het plegen van strafbare feiten”.

In 1997 heeft de overheid een beleidskader vastgesteld dat ziet op het voetbalvandalisme. Sindsdien heeft de strijd tegen het voetbalvandalisme zich steeds verder ontwikkeld. Momenteel richt het Openbaar Ministerie haar pijlen op het voorkomen van incidenten. Hiertoe heeft zij de bevoegdheid gekregen om vergaande preventieve maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door het hanteren van strenge toegangscontroles tot de stadions en opleggen van stadionverboden aan voetbalvandalen. Ondanks de maatregelen die worden getroffen stijgt het aantal incidenten in het betaald voetbal. In het seizoen dat liep van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 zijn de incidenten zelfs met 13% ten opzichte van het voorgaande jaar gestegen.

Een bezoek aan een voetbalwedstrijd kan dus risico’s met zich meebrengen. Het kan zijn dat u als bezoeker van een voetbalwedstrijd  slachtoffer wordt van voetbalvandalisme. In dat geval lijdt u mogelijk schade. De wetgever heeft de slachtoffers de mogelijkheid gegeven om op meerdere manieren de verdachte tot schadevergoeding aan te spreken. Het belangrijkste middel is dat het slachtoffer zich kan voegen in de strafprocedure. Hierdoor wordt het slachtoffer door de rechtbank aangemerkt als benadeelde en wordt alle relevante informatie uit het procesdossier ook aan het slachtoffer gestuurd. Op deze manier kunnen de belangen van het slachtoffer dus beter behartigd worden.

Overigens wordt door slachtoffers vaak gedacht dat het verhalen van de schade op de verdachte niet zinvol is, omdat de verdachte de financiële middelen niet heeft om een schadevergoeding te kunnen voldoen.  Sinds 1 januari 2011 is echter een wettelijke regeling in werking getreden waardoor het slachtoffer meer zekerheid krijgt over de ontvangst van de schadevergoeding. Als de rechter de schadevergoeding toewijst dan zal het Centraal Justitieel Incassobureau proberen de vordering op de verdachte te verhalen. Als dat niet binnen acht maanden lukt, keert het Fonds Slachtofferhulp het volledige bedrag of een voorschot uit. Op die manier krijgt het slachtoffer altijd de vergoeding waarop hij recht heeft.

Mocht u slachtoffer worden van een strafdelict dan heeft u in principe het recht op een schadevergoeding. Dit kan door het bewandelen van de genoemde strafrechtelijke weg maar er zijn ook andere manieren om de schade op de verdachte te verhalen. Uiteraard kan Daniels Huisman u daarover adviseren en u eventueel in rechte bijstaan.

Heeft u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen over het voegen in strafzaken of strafrecht in het algemeen, dan kunt u contact op met de praktijkgroep Strafrecht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep Strafrecht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: