Scheiden op latere leeftijd

Scheiden op latere leeftijd

Het aantal ouderen dat gaat scheiden is in de afgelopen jaren fors toegenomen. Zo is het aantal 65-plussers dat uit elkaar is gegaan gestegen van 685 in 1994 tot 1006 in 2009. Bij scheidingen op latere leeftijd doemen er vaak nogal wat vragen op over het pensioen. Dient dit pensioen te worden verdeeld indien de scheiding plaatsvindt nadat de vijfenzestigste leeftijd is bereikt? En bestaat er daarnaast nog een alimentatieplicht?

In geval de scheiding plaatsvindt voordat (één van) partijen aanspraak kan maken op pensioen, dan zal er over het algemeen een alimentatieverplichting worden vastgesteld op basis van behoefte en draagkracht voor een periode van twaalf jaar. Zijn er in deze periode wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden dan kan de alimentatie daarop aangepast worden. Zowel een verhoging als verlaging van de alimentatiebijdrage is mogelijk.

Een voorbeeld van een wijziging is het met pensioen gaan van de alimentatieplichtige. Sinds 1 mei 1995 kennen we de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Op grond van deze wet heeft de ex-partner (veelal de vrouw) recht op een deel van het door de pensioengerechtigde (veelal de man) tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Zodra de alimentatieplichtige (man) aanspraak kan maken op zijn pensioen, zal zijn draagkracht veranderen. De alimentatie wijzigt echter niet van rechtswege. Het pensioenaandeel dat de alimentatieplichtige ten behoeve van de alimentatiegerechtigde (vrouw) ontvangt, wordt bovendien niet automatisch in mindering gebracht op de alimentatie. Het is goed om reeds in het kader van de scheidingsprocedure afspraken te maken over deze gewijzigde omstandigheid, zodat er geen nieuwe procedure gevoerd hoeft te worden op het moment dat de gewijzigde omstandigheid intreedt. 

Tegenwoordig gebeurt het echter steeds vaker dat de scheiding plaatsvindt ná ingang van de pensioendatum. Op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding krijgt de alimentatiegerechtigde ex-partner van de pensioengerechtigde (over het algemeen de alimentatieplichtige) een deel van het door de gerechtigde opgebouwde pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Belangrijk is wel dat de pensioenverzekeraar binnen twee jaar na de echtscheiding geïnformeerd dient te worden over deze verevening. Wanneer de scheiding namelijk binnen deze termijn is gemeld aan de pensioenuitvoerder, dient de pensioenuitvoerder het pensioendeel rechtstreeks aan de ex-partner / alimentatiegerechtigde uit te betalen. Veel mensen vinden dat prettig, omdat ze dan niet afhankelijk zijn van de betalingen van de ex-partner / de alimentatieplichtige. Wordt de scheiding pas na twee jaar gemeld, dan vervalt het recht op rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Het recht op uitbetaling blijft, maar het aandeel moet je (de alimentatiegerechtigde) dan zelf bij de ex-partner / de alimentatieplichtige opeisen.

Zijn er afwijkende afspraken gemaakt betreffende de duur van de opbouw dan wel de percentages van het pensioen, dan is het van belang om ook deze afwijkende afspraken te melden aan de pensioenuitvoerder. Afwijkende afspraken zijn over het algemeen neergelegd in een echtscheidingsconvenant.

Of de alimentatiegerechtigde naast het pensioen van de ex-partner / de alimentatieplichtige ook nog afspraak (kan blijven) maken op alimentatie, hangt af van de behoefte van de alimentatiegerechtigde als ook de draagkracht van de alimentatieplichtige. Wordt in de behoefte van de alimentatiegerechtigde niet geheel voorzien door zijn of haar eigen pensioen aangevuld met het pensioen van de alimentatiegerechtigde, dan kan een (aanvullende) alimentatiebijdrage worden vastgesteld. Dit uiteraard wel op voorwaarde dat de alimentatiegerechtigde draagkrachtig genoeg is om in een bijdrage te kunnen voorzien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de leden van de praktijkgroep Personen- en Familierecht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep Personen- en Familierecht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: