Schadevergoeding in geval van een online-auteursrechtinbreuk

Schadevergoeding in geval van een online-auteursrechtinbreuk

Het gerechtshof Arnhem heeft een uitspraak gedaan over het berekenen van schade in geval van een online-auteursrecht. Het gaat in deze zaak om het volgende. Remie Consultants heeft op haar website 43 artikelen uit het tijdschrift Cobouw gezet. Cobouw behoort toe aan Sdu en is een uitgave voor de bouw. Cozzmoss is een onderneming die zich bezighoudt met de handhaving en exploitatie van de auteursrechten van onder meer Sdu. Stellende dat Remie Consultants door het plaatsen op haar website van de 43 artikelen uit Cobouw inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Sdu, heeft Cozzmoss een procedure aanhangig gemaakt. Cozzmoss vordert onder meer vergoeding van de door Sdu geleden schade, met rente en kosten.

Het gerechtshof heeft geoordeeld dat Sdu als auteursrechthebbende op de 43 artikelen heeft te gelden, zodat Cozzmoss krachtens de haar verstrekte last bevoegd is tegen Remie Consultants op te treden wegens de door Remie Consultants gepleegde auteursrechtinbreuken.

Cozzmoss heeft onder meer schadevergoeding gevorderd, begroot op grond van een vergoeding per woord van € 0,47 vermenigvuldigd met een factor 1,25. Daarnaast heeft Cozzmoss vergoeding van de administratiekosten gevorderd ten bedrage van € 1.128,50 exclusief btw, waarop zij aanspraak maakt als kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid (de inbreuk).

De rechter kan in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen op een vast bedrag, welk bedrag vastgesteld kan worden op basis van de licentievergoeding die verschuldigd zou zijn geweest indien Sdu toestemming zou hebben verleend voor plaatsing van de artikelen op de website van Remie Consultants. Als de feitelijke schade moeilijk te bepalen is, kan de schadevergoeding worden afgeleid uit elementen zoals het bedrag aan royalty’s of vergoeding dat verschuldigd zou zijn geweest indien Remie Consultants toestemming had gevraagd om de artikelen te mogen gebruiken. Daarbij dient tevens rekening worden gehouden met de kosten van Sdu, zoals voor opsporing en onderzoek.

Cozzmoss heeft de door haar gevorderde schade begroot op de “economische waarde” van de onderhavige artikelen, welke volgens haar bestaat in de kosten die Sdu voor de artikelen heeft gemaakt, vermenigvuldigd met een factor 1,25. Hierbij is Cozzmoss uitgegaan van het volgens haar in de branche gebruikelijke freelancetarief per woord. De gebruikelijke licentievergoeding van Cobouw gaat uit van € 0,47 per woord. Remie Consultants heeft dit alles niet (voldoende) gemotiveerd betwist, zodat het gerechtshof ervan uitgaat dat de gebruikelijke licentievergoeding € 0,47 per woord is en dat dit voor de onderhavige 43 artikelen neerkomt om € 6.642,51 (factor 1). Mede in verband met het verlies aan misgelopen inkomsten van potentiële abonnees is in dit geval ook de gevorderde opslag van 0,25 als schade toewijsbaar. Derhalve is als schadevergoeding toewijsbaar (1,25 x € 6.642,51) € 8.303,14.

Mocht u naar aanleiding van vorenstaande vragen hebben over het auteursrecht of andere Intellectuele Eigendomsrechten dan kunt u contact opnemen met mr. Laurens Bezoen, lid van de praktijkgroep IE-recht & ICT-recht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep IE-recht & ICT-recht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: