Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement Website

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens van onze cliënten en derden. Wij gaan hier vanzelfsprekend uitermate zorgvuldig mee om. Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn, voor zover dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening of voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van een specifiek belang (bijvoorbeeld marketing) en het ook gerechtvaardigd is om de betreffende persoonsgegevens voor dat doel te gebruiken. De gegevens worden ook alleen maar gebruikt voor het doel waarvoor de persoonsgegevens verwerkt mogen worden en de persoonsgegevens worden dus niet voor andere zaken gebruikt. In alle andere gevallen vragen wij u uitdrukkelijk om uw toestemming de persoonsgegevens te mogen verwerken.

Wettelijke verplichting tot identificatie

Wij zijn wettelijk verplicht om de identiteit van onze cliënten vast te stellen. Cliënten moeten zich dan ook identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs. Wij noteren de geldigheidsduur van de kaart, het kaartnummer en de geboortedatum. In bepaalde gevallen, indien de wet ons hiertoe verplicht (zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme of de Wet op de Rechtsbijstand), noteren wij ook het BSN of maken wij een kopie van identiteitsbewijs dat we vervolgens opslaan in ons dossier.

Uitvoering overeenkomst / dienstverlening

Om met onze cliënten en andere betrokken derden in een bepaald dossier te kunnen communiceren hebben wij hun contact- en adresgegevens nodig. Ook hebben wij andere (persoonlijke) informatie nodig over onze cliënten maar ook van derden. Deze persoonsgegevens, dat allerlei informatie kan omvatten, hebben wij nodig om onze kerntaak en dienstverlening, het verlenen van juridisch advies en bijstand, adequaat te kunnen uitoefenen.

Nieuwsbrieven en uitnodigingen events

Verder gebruiken wij de e-mailgegevens en telefoonnummers van (de contactpersonen van) onze cliënten en relaties om hen te informeren over door ons georganiseerde events of om hen nieuwsbrieven te verzenden. In geval van bezwaar staken wij deze verwerking.

Intrekken toestemming

U kunt te allen tijde een gegeven toestemming voor verwerking intrekken indien wij de persoonsgegevens uitsluitend om die reden mogen verwerken. In dat geval zullen wij de betreffende verwerking staken.

Professioneel beheer en beveiliging

Alle persoonsgegevens bewaren wij in (digitale) dossiers. Teneinde een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te kunnen bieden maken wij voor het beheer van onze digitale dossiers gebruik van professionele en ter zake gespecialiseerde dienstverleners.

Persoonsgegevens delen met derden

Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derden (niet zijnde verwerkers) indien de wet ons hiertoe verplicht of indien dit noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening. Hierbij kan worden gedacht aan toezenden van (digitale) documenten/stukken (waarin persoonsgegevens zouden kunnen staan) aan de volgende partijen: rechterlijke instanties of daarmee gelijk te stellen instanties (zoals de belastingdienst, arbiters, geschillencommissies en/of UWV), wederpartijen, deurwaarders, medisch adviseurs, financieel adviseurs of andere bij zaak betrokken derden zoals mediators. Verder verstrekken wij in geen geval persoonsgegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Na afronding van de zaak wordt het dossier gesloten en gearchiveerd. Dossiers (en de daarmee de persoonsgegevens in die dossiers) worden bewaard voor 7 jaar overeenkomstig de fiscale bewaarplicht voor administratie. Als uitgangspunt geldt dus dat een dossier minimaal 7 jaar na de sluiting ervan wordt bewaard. Voorts worden de wettelijke verval- en verjaringstermijnen gevolgd. Dit laatste kan ertoe leiden dat stukken als gevolg daarvan noodzakelijkerwijs langer moeten worden bewaard.

Rechten

U heeft het recht om inzage of rectificatie van uw persoonsgegevens te verzoeken of een beperking van de verwerking van een bepaald persoonsgegeven of het wissen daarvan te verzoeken. Ook heeft u het recht om – op verzoek – persoonsgegevens in een gangbaar digitaal formaat aangeleverd te krijgen. Hierbij geldt wel de beperking dat wij kunnen besluiten om geen gehoor te geven aan deze verzoeken indien wij als gevolg daarvan in strijd zouden handelen met onze (wettelijke) plicht op grond van de Advocatenwet en aanverwante wet- en regelgeving en/of in strijd zouden handelen met ons primaire plicht tot behartiging van de belangen van onze cliënten.

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens en er kan een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende instantie (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Links

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door de u bezochte website automatisch op uw harde schijf wordt opgeslagen. Daniels Huisman Advocaten maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de cookies niet om u te identificeren, maar om de bezoekers ervaringen bij te houden en te verbeteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren.

Vragen / contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het gehanteerde privacybeleid, neem dan contact met ons op.

Daniels Huisman NV