Openbaarmaking asbestovertredingen op website van Inspectie SZW

Openbaarmaking asbestovertredingen op website van Inspectie SZW

Op 15 augustus 2014 is de “Beleidsregel openbaarmaking Inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen” in werking getreden. Het betreft regels met betrekking tot het door de Inspectie SZW openbaar maken van asbestovertredingen op het internet en door middel van persberichten. Welke actie kunt u ondernemen indien (onterechte) openbaarmaking door publicatie op internet mogelijk volgt?

Doel openbaarmaking
De beleidsregel is het gevolg van de politieke wens om meer open en transparant te zijn over de inzet, werkwijze en resultaten van de Inspectie SZW en sluit aan bij het uitgangspunt van het kabinet om overheidsinformatie zoveel mogelijk openbaar te maken.

Tevens is de verwachting dat door openbaarmaking van de overtredingen bedrijven de regelgeving zoveel mogelijk zullen naleven omdat zij zich in positieve zin van de concurrenten hiermee zouden kunnen onderscheiden.

Welke overtreding komt voor openbaarmaking in aanmerking?
De regels zijn van toepassing op overtredingen die vanaf 15 augustus 2014 zijn geconstateerd en dan voor specifiek in die regels genoemde opsomming asbestovertredingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gaat dan om de overtredingen die het kenmerk hebben dat er gevaar is voor blootstelling aan asbest, omdat niet de vereiste maatregelen getroffen zijn dan wel er een ongewenste asbestemissie heeft plaatsgevonden vanwege het feit dat niet de vereiste maatregelen zijn getroffen.

Openbaarmaking op website Inspectie SZW
De publicatie van de Inspectiegegevens vindt plaats op: www.Inspectieszw.nl/asbest.
De vermelding blijft tot vijf jaar na de Inspectiedatum op de website staan.

Wat wordt er gepubliceerd?
1.) Naast de naam en vestigingsplaats van de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de overtreding beging, wordt tevens vermeld 2.) de datum waarop die overtreding is geconstateerd, 3.) waaruit de overtreding bestond, 4.) de locatie waar het asbest aanwezig was, 5.) welk besluit is genomen (boetes of stillegging van werk) en tenslotte of 6.) er een rechtsmiddel is ingesteld dan wel de mogelijkheid daartoe nog bestaat. Dat rechtsmiddel kan bestaan uit: bezwaar, beroep of hoger beroep.

Belangenafweging bij al dan niet publiceren
Bij elk besluit tot openbaarmaking moet een afweging worden gemaakt tussen enerzijds het algemene belang van die openbaarmaking en anderzijds de uitzonderingen die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) noemt. Omdat de asbestovertreding informatie over het milieu betreft geldt een in de Wob genoemde belangrijke uitzondering op openbaarmaking, namelijk dat het verstrekken van informatie achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van onevenredige benadeling van betrokkenen, hier niet.

De procedure
Zodra de Inspectie SZW besluit tot het opleggen van een boete of een bevel tot stillegging van het werk wegens recidive, wordt dit voornemen bekend gemaakt door een kennisgeving. Deel van die kennisgeving maakt nu ook het voornemen tot openbaarmaking uit. Belanghebbenden zullen in de gelegenheid gesteld worden, naast hun zienswijze op de boete of stillegging van het werk, hun zienswijze op het voornemen tot openbaarmaking kenbaar te maken. De termijn voor het geven van deze zienswijze bedraagt twee weken. Belanghebbende is doorgaans het bedrijf waar de Inspectie heeft plaatsgevonden, de (rechts) persoon onder wiens gezag op locatie asbest is verwerkt of bewerkt, of de ZZP-er die asbest of asbesthoudende materiaal ver- of bewerkte.

Vervolgens neemt de Inspectie SZW een besluit of er al dan niet openbaarmaking op de website volgt. Indien daartoe wordt besloten, zal de publicatie op de website niet eerder volgen dan tien werkdagen nadat het besluit tot openbaarmaking aan de persoon die de overtreding beging, bekend is gemaakt. Indien binnen die tien dagen door belanghebbenden een spoedprocedure bij de voorzieningenrechter aanhangig wordt gemaakt, wordt de openbaarmaking opgeschort totdat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan.

Mocht publicatie worden toegestaan door de voorzieningenrechter, dan zullen de gepubliceerde gegevens worden aangepast als uit bezwaar, beroep of hoger beroep later blijkt dat de gepubliceerde feiten onjuist zijn.

Persbericht
Naast publicatie op internet, kan de Inspectie SZW ook door middel van een persbericht de overtreding bekend maken indien er sprake is van overtreding waarbij een bedrijf asbestwerkzaamheden verricht uit risicoklasse twee of drie zonder in het bezit te zijn van het daarvoor vereiste certificaat asbestverwijdering. Bij een groot publiek belang in verband met direct (dreigend) gevaar voor de gezondheid en veiligheid van derden, zal het persbericht direct na de constatering van de overtreding volgen.

Wat te doen bij voornemen tot openbaarmaking overtreding op website Inspectie SZW
Gelet op de grote mogelijke impact van het openbaar maken van overtredingen met bedrijfsgegevens, is het van belang direct juridische actie te ondernemen indien (onterechte) openbaarmaking middels publicatie dreigt.

Onderzocht moet worden of de overtreding in de Beleidsregel is genoemd en bovendien of de afweging tot al dan niet openbaarmaking volgens de Wob terecht is.  Indien dat niet het geval is, dienen die argumenten in de zienswijze kenbaar gemaakt te worden.

Maar ook indien publicatie onafwendbaar lijkt te zijn, is actie geboden!
In de zienswijzefase kan namelijk door belanghebbenden verzocht worden bij de openbaarmaking van de overtreding tevens een schriftelijke reactie van ten hoogste honderd woorden te publiceren op de website. Over de inhoud daarvan dient goed te worden nagedacht om te voorkomen dat deze niet geheel wordt gepubliceerd dan wel ongewenste andere (juridische) gevolgen heeft.

Door tijdig goed gebruik te maken van de mogelijkheden uit de Beleidsregel kan (verdere) schade wellicht worden voorkomen.

Heeft u vragen hierover of over andere aspecten met betrekking tot asbest? Neem vrijblijvend contact op met mr. Koert Kroeze, schrijver van deze blog-bijdrage en lid van de praktijkgroep Bouwrecht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep Bouwrecht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: