Nieuwe snelle procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw: het Fast Track Bindend Advies

Nieuwe snelle procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw: het Fast Track Bindend Advies

Indien tijdens de bouw geschillen ontstaan en de daarbij betrokken partijen op heel korte termijn een bindende uitspraak wensen, kunnen die partijen sinds 18 november 2016 gebruikmaken van de nieuwe Fast Track Bindend Advies procedure.

Deze procedure maakt geen deel uit van het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage, zodat partijen, als zij gebruik willen maken van deze procedure, dat uitdrukkelijk met elkaar moeten overeenkomen. Daarbij is het dan wel toegestaan dat partijen van de Fast Track-procedure afwijken, bijvoorbeeld door afspraken te maken over bewijslevering etc. Daardoor kan de procedure worden toegesneden op het specifieke geschil.

(Voorwaardelijk) bindend advies
De beslissing in de Fast Track-procedure wordt gegeven in de vorm van een Bindend Advies. Als een van de partijen binnen 14 dagen na de datum waarop het advies is gegeven laat weten (aan de andere partij en bindend adviseur) dat zij zich niet kan vinden in het advies, kan het geschil – uitsluitend na oplevering van het werk-aan de bevoegde rechter/arbiter worden voorgelegd. Totdat die rechter/arbiter dan in eerste aanleg heeft beslist, dienen partijen zich te houden aan het advies. Als geen van partijen binnen twee weken na de datum van de uitspraak laat weten zich niet met het advies te kunnen verenigen, is de uitspraak definitief bindend.

Criteria/voorwaarden
Indien het geschil wordt aangemeld als een Fast Track-procedure, zal de raad beoordelen of het geschil zich leent voor deze procedure. Daartoe kan de raad, bij voorkeur binnen twee werkdagen na aanmelding van de procedure, dat beoordelen tijdens een bijeenkomst op locatie of per video-of conference-call. Tevens kunnen voor de onderdelen waarvoor de procedure zich leent, de procesafspraken dan door partijen worden gemaakt voor zover die afwijken van de standaard Fast Track procedure.

Voordelen t.o.v. een Kort Geding of andere procedures
De Fast Track-procedure zal de voorkeur genieten boven een kort geding procedure bij de gewone rechter of Raad van arbitrage omdat in zo’n kort geding slechts beperkt onderzoek en bewijslevering kan plaatsvinden. Dat kan in de Fast Track-procedure wel.

De procedure verloopt zo snel omdat partijen gelijktijdig hun zienswijze op het geschil moeten indienen en er korte termijnen gelden. Ook mag een zienswijze en daarop te geven reactie niet meer dan 20 bladzijdes omvatten. De overige stukkenwisseling is eveneens beperkt. Na de laatste reactie op de zienswijze zal er binnen drie weken een bijeenkomst plaats vinden. Tijdens die bijeenkomst, of daarna, kunnen bijvoorbeeld getuigen worden gehoord of het werk bezichtigd. De adviseur kan al tijdens die bijeenkomst mondeling uitspraak doen. Al met al zal een mondelinge uitspraak binnen zeven weken na start van de procedure worden gegeven en een schriftelijke uitspraak binnen negen weken. De uitspraak is niet openbaar.

Kosten
In geval er één bindend adviseur wordt benoemd, zullen de kosten € 7.500,00 excl. btw. bedragen. Ingeval er drie adviseurs worden aangesteld, bedragen de kosten € 12.500,00, excl. btw. Beide partijen betalen de helft van die kosten en moeten tevens steeds ieder hun eigen advocaatkosten betalen.
Kortom: Al met al een procedure, die in de praktijk een goede oplossing biedt om snel uit een impasse te komen, zodat de werkzaamheden op de bouw kunnen worden voortgezet.

Heeft u vragen hierover of over andere aspecten met betrekking tot bouwrecht?Neem vrijblijvend contact op met mr. Koert Kroeze, schrijver van deze blog-bijdrage en lid van de praktijkgroep Bouwrecht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep Bouwrecht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: