Last onder dwangsom

Last onder dwangsom

Als u hebt gebouwd zonder dat u daarvoor een vergunning hebt aangevraagd dan kunt u geconfronteerd worden met een handhavingstraject door de overheid. De gemeente zal een last onder dwangsom kunnen opleggen. Dit betekent dat de gemeente last oplegt om binnen een bepaalde termijn het zonder vergunning gebouwde te verwijderen. Gebeurt dit niet tijdig dan moet u de aangekondigde dwangsom betalen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de opgelegde last onder dwangsom en het incasseren van de dwangsom juridisch te laten toetsen. Hierbij is het van belang twee fasen te onderscheiden.

Oplegging last
Als de overheidsinstantie een last oplegt om een bouwwerk af te breken, omdat zonder vergunning is gebouwd, dan kunt u daartegen bezwaar, beroep en hoger beroep instellen. In deze fase staat de vraag centraal of de overheid terecht de last oplegt. In dat kader is  bijvoorbeeld van belang of u daadwerkelijk zonder vergunning bouwwerkzaamheden hebt uitgevoerd. Ook de  inhoud van de  last kan onderwerp van discussie zijn. Wellicht stelt de gemeente zich op het standpunt dat u meer moet afbreken dan u zonder vergunning hebt gebouwd.

Wordt van deze bezwaar- en beroepsmogelijkheden geen gebruik gemaakt – of worden bezwaren ongegrond verklaard – dan staat de inhoud van de last vast. Deze kan dan in het latere traject – met betrekking tot het incasseren van de dwangsom – niet meer aan de orde worden gesteld. Bent u het dus niet eens met het opleggen van de last onder dwangsom, reageert u dan meteen.

Opleggen en incasseren van de dwangsom
Als de last onder dwangsom terecht is opgelegd dan is vervolgens de vraag of tijdig aan de last is voldaan. Als het zonder vergunning gebouwde moet worden afgebroken voor een bepaalde datum en dit niet tijdig is gebeurd dan dient de dwangsom te worden betaald. Aan de last moet bovendien worden voldaan. Met betaling ontkomt u dus niet aan de verplichting om aan de last uitvoering te geven.

Over de vraag of tijdig aan de last onder dwangsom is voldaan kan ook in bezwaar, beroep en hoger beroep worden geoordeeld. In het kader van deze procedure is van belang dat de overheid op deugdelijke wijze controleert of tijdig (en volledig) aan de last onder dwangsom is voldaan. Het is aan de overheid om te zorgen voor een deugdelijk controlerapport. Is dat er niet en kan derhalve niet op deugdelijke wijze worden vastgesteld dat al dan niet tijdig aan de last is voldaan dan zou dat gevolgen kunnen hebben voor de (hoogte van de) te incasseren dwangsom.

Als u te maken krijgt met een opgelegde last onder dwangsom is het dus belangrijk om, als u het daarmee niet eens bent, er op te letten dat op meerdere momenten bezwaar en beroep kan worden aangetekend. De leden van de sectie bestuursrecht van Daniels Huisman advocaten staan u  in zulke procedures graag met raad en daad terzijde.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog, neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag verder.

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: