Klachtplicht: het leed dat niet tijdig klagen heet

Klachtplicht: het leed dat niet tijdig klagen heet

Heeft u een product of dienst geleverd gekregen maar u bent niet tevreden? Dan is altijd raadzaam om tijdig, bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd te protesteren over de eventuele gebreken. Dit protest moet, om haar werking te hebben dan wél de schuldenaar (de partij die het product of de dienst heeft geleverd) hebben bereikt.

Artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een schuldeiser (de partij die een product of dienst heeft afgenomen) geen beroep kan doen op een gebrek in de prestatie, als hij niet binnen een redelijk tijd na de ontdekking van het gebrek heeft geprotesteerd bij de schuldenaar.

De klacht moet gemotiveerd en voldoende nauwkeurig worden omschreven. Het doel van artikel 6:89 BW is het beschermen van de schuldenaar die een prestatie heeft verricht. Hij moet ervan op aan kunnen dat de schuldeiser vlot bekijkt of de geleverde prestatie beantwoordt aan de overeenkomst. Als dit niet zo is, moet hij dit binnen een redelijke termijn te horen krijgen. De schuldeiser moet de schuldenaar dus met enige spoed informeren over de aard en omvang van de tekortkoming.

Vergaande gevolgen
Wordt de schuldenaar niet geïnformeerd over de tekortkoming, dan is het voor hem onmogelijk om passende maatregelen te treffen. Hierdoor kan de situatie, zonder dat de schuldenaar hiervan op de hoogte is, verslechteren en kan de schade ongemerkt verder toenemen. Door niet tijdig te klagen wordt de schuldenaar de kans ontnomen om maatregelen te treffen om toekomstige schade te voorkomen en kan hij ook geen bewijsmiddelen vergaren of veiligstellen indien hij niet weet waar de klacht op ziet. Ook wordt hij hierdoor belemmerd als hij de schade moet doorgeven aan een producent, zijn eigen leverancier of verzekeraar. Door het niet of te laat melden kan de schuldenaar dus in zijn rechten of belangen worden geschaad. Het niet tijdig protesteren heeft dan ook vergaande gevolgen. De schuldeiser verliest in dat geval alle rechten en bevoegdheden die hij anders naar aanleiding van het gebrek wel had kunnen uitoefenen. Dient de schuldeiser dus niet tijdig de klacht in, dan is dat voor hem het einde van zijn verhaal.

Het indienen van de klacht kan vormvrij geschieden (art. 3:37 lid 1 BW). Uiteraard dient er wel geprotesteerd te worden bij de schuldenaar (degene met we de verbintenis is aangegaan en door wie een product of dienst is geleverd). In een recente (niet gepubliceerde) uitspraak van de rechtbank Overijssel richtte een schuldeiser haar pijlen rechtstreeks op de verzekeraar van de schuldenaar. De contactgegevens van de verzekeraar had ze via de verzekeringstussenpersoon van de schuldenaar verkregen. Wegens haar moverende reden besloot ze om haar pijlen enkel op de verzekeraar te richten. In correspondentie met de verzekeraar werd de schuldenaar niet meegenomen, ook had de schuldenaar niet op een andere wijze vernomen dat er was geprotesteerd.

Aan de hand van een deskundigenrapport claimde de schuldeiser vervolgens schadevergoeding bij de verzekeraar. Deze was op enig moment wel bereid om een deel uit te keren, maar niet het volledige schadebedrag. De schuldeiser heeft vervolgens de schuldenaar gedagvaard voor het volledige schadebedrag. Bij de rechter ving de schuldeiser al snel bot omdat de schuldenaar nooit in kennis was gesteld van het gebrek. Alle correspondentie met de verzekeraar gebeurde achter zijn rug, via de verzekeringstussenpersoon. De schuldenaar wist tot het moment van dagvaarden, niet beter dan dat hij zijn werkzaamheden naar behoren had verricht. Gelet op de tijd die inmiddels was verstreken (ongeveer een jaar) en het feit dat de schuldeiser zich niet rechtstreeks tot de schuldenaar had gericht, stelde de rechtbank vast dat niet voldaan was aan de klachtplicht. Op de schuldeiser rustte de verplichting om binnen redelijke tijd na ontdekking van de klacht de schuldenaar te informeren. De vorderingen van de schuldeiser werden afgewezen en een veroordeling in de proceskosten volgde. 

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: