Kindgebonden budget en kinderalimentatie: einde aan onduidelijkheid

Kindgebonden budget en kinderalimentatie: einde aan onduidelijkheid

De Hoge Raad beslist inzake prejudiciële vragen kinderalimentatie: KGB niet in mindering op behoefte maar KGB is inkomen en dient bij draagkracht te worden meegenomen. Mogelijk grote gevolgen voor de sinds  1 januari 2013 gedane uitspraken. 

Uitspraak Hoge Raad 9 oktober 2015

De Hoge Raad heeft de gestelde  prejudiciële vragen als volgt beantwoord:

1. Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen dienen het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

2. Er dient geen onderscheid te worden gemaakt tussen de alleenstaande ouderkop en het overige deel van het kindgebonden budget.

Wat was de aanleiding voor deze uitspraak?

Behoefte kind
Bij de bepaling van de hoogte van de kinderalimentatie als de ouders gaan scheiden wordt uitgegaan van de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de ouders. De behoefte wordt bepaald aan de hand van het netto besteedbare inkomen (NBI) van de ouders. Meestal wordt gekeken naar het NBI ten tijde van de echtscheiding. Voor de draagkracht wordt gekeken naar het individuele inkomen van de betrokken ouder.

Kindgebonden budget en ‘alleenstaande ouderkop’
In veel gevallen kan (ook) door de verzorgende ouder na de echtscheiding aanspraak worden gemaakt op het kindgebonden budget (KGB).
Vanaf 1 januari 2013 beveelt de Expertgroep aan het KGB  in mindering te brengen op het zogenaamde ‘eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen’. Per 1 januari 2015 is bij de Wet Hervorming Kindregelingen (WHK) ook de zogenaamde ‘alleenstaande ouderkop’ ingevoerd,  zijnde een inkomensafhankelijke tegemoetkoming en een aanvulling van maximaal € 3.050,00 per jaar op de het KGB.

Aanbevelingen Expertgroep
In november 2014 heeft de Expertgroep ten aanzien van dit aldus verhoogde kindgebonden budget de aanbeveling gedaan om de per 1 januari 2013 ingezette lijn te continueren en dus ook de ‘alleenstaande ouderkop’ op het eigen aandeel in mindering te brengen. De aanbeveling van de Expertgroep kan ertoe leiden dat de, voor de berekening van de alimentatie vast te stellen, behoefte van het kind sterk vermindert, met als gevolg een dienovereenkomstige verlaging van de door de niet-verzorgende ouder te betalen alimentatie.

Deze aanbeveling werd  in enkele uitspraken van rechtbanken niet gevolgd. Het KGB werd niet (volledig) in mindering gebracht op de behoefte/eigen aandeel. Andere rechtbanken en de gerechtshoven hebben de aanbeveling wel gevolgd. Onduidelijkheid alom!

In afwachting van beantwoording van de aan de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen werd door rechtbanken  en gerechtshoven  de aanbeveling van de expert groep gevolgd. Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad de gestelde vragen dus beantwoord en is aanbeveling van de Expertgroep als onjuist beoordeeld.

Gevolgen
De Expertgroep heeft in de periode van 1 januari 2009 tot 1 januari 2013 aanbevolen om het kindgebonden budget in het kader van de berekening van kinderalimentatie in aanmerking te nemen bij de vaststelling van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Met ingang van laatstgenoemde datum heeft de Expertgroep aanbevolen om het kindgebonden budget in mindering te brengen op de behoefte van het kind. Dit is dus onjuist. Als gevolg daarvan kan de kinderalimentatie te laag zijn vastgesteld en de partner alimentatie te hoog.  De vraag is of de uitspraak van de Hoge Raad een wijzigingsgrond is om de in de periode 1 januari 2013 tot heden gedane uitspraken te wijzigen. Ik meen van wel. Daarover meer in mijn volgende blog.

Voor meer informatie over scheiden en alimentatieverplichtingen kunt u contact opnemen met mr. Willem Kesler, lid van de praktijkgroep Personen- en Familierecht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep Personen- en Familierecht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: