Incasso binnen franchiserelaties

Incasso binnen franchiserelaties

Een franchisegever verleent aan de franchisenemer het recht om tegen vergoeding zijn franchiseformule te exploiteren. Maar welke soorten vergoeding dient de franchisenemer aan de franchisegever te betalen? En wat als de franchisenemer haar betalingsverplichting niet nakomt?

Soorten vergoeding
Bij de meeste franchiseformules betaalt de franchisenemer eenmalig een entree-fee om gebruik te mogen maken van de door de franchisegever ontwikkelde formule. Met de entree-fee verdient de franchisegever een stukje van zijn investering terug. Daarnaast kunnen franchisegevers (periodiek) een franchise-fee en reclame-fee in rekening brengen.

Een franchise-fee strekt in eerste instantie ter behoud en ontwikkeling van de franchiseformule en omvat tevens een vergoeding voor de door de franchisegever aan de franchisenemer te verlenen diensten. De franchise-fee wordt veelal maandelijks in de vorm van een percentage van de omzet bij de franchisenemer in rekening gebracht.

Naast periodieke doorbelasting van de franchise-fee, wordt ook wel eens gekozen voor een alternatieve wijze. Denk daarbij aan de situatie waarin de franchiserelatie betrekking heeft op detailhandel en de franchisegever tevens – middels een exclusief afnamebeding in de franchiseovereenkomst – een groothandelsfunctie jegens de franchisenemer vervult. In dat geval is het denkbaar dat (een deel van) de franchise-fee is verdisconteerd in de inkoopprijzen van de handelsvoorraad. De verdisconteerde prijsopslag dient echter wel in een redelijke verhouding te staan tot wat in vergelijkbare franchiserelaties gebruikelijk is. Het wetsvoorstel Franchising beoogt hierop toe te zien.

Franchisegevers kunnen er ook voor kiezen om een reclame-fee bij de franchisenemer in rekening te brengen. De reclame-fee strekt ter vergoeding van de kosten die de franchisegever maakt voor de reclameactiviteiten ten behoeve van de franchiseformule.

Incassoproblematiek
Wat als de franchisenemer voornoemde fees niet betaalt? Dan is het aan de franchisegever om de gemaakte afspraken en zijn debiteurenbeheer goed op orde te hebben. Dat wil zeggen dat hij op voorhand duidelijke afspraken over betalingstermijnen, (contractuele) rente en buitengerechtelijke incassokosten in de franchiseovereenkomst heeft vastgelegd. Vervolgens is het van belang om de franchisenemer tijdig aan te schrijven.

Wanneer de franchisegever het voornoemde nalaat, loopt hij het risico dat de betalingsachterstand alsmaar oploopt en het punt wordt bereikt waarop de franchisenemer niet (langer) in staat is zijn schuld te voldoen. Gezien de wederkerige relatie tussen franchisegever en franchisenemer komt het dan wel eens voor dat een franchisenemer probeert onder zijn betalingsverplichting uit te komen, door (onterecht) te stellen dat de franchisegever tekortschiet in zijn (zorg)verplichtingen uit hoofde van de franchiseovereenkomst.

Wanneer de gemoederen dusdanig oplopen, kan dat een langdurige juridische procedure tot gevolg hebben. Dat blijkt ook uit een arrest van het Hof Den Bosch van 26 februari 2019 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:697). In die kwestie (die meer dan 2,5 jaren voortduurde) stelde de franchisenemer – kort gezegd – dat de franchisegever was tekortgeschoten in het leveren van een deugdelijke ondersteuning en reële prognose van de omzet. Het hof maakte hiermee echter korte metten en de franchisenemer diende de (contractueel overeengekomen) fees aan de franchisegever te voldoen.

Om een dusdanige procedure te voorkomen, is het van belang om heldere afspraken te maken en een strak betalingsbeleid te hanteren. Conflicten omtrent de betaling kunnen dan meestal in de kiem worden gesmoord.

Team Franchise Daniels Huisman advocaten

mr. Priscilla Otte

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: