Hoe zit het ook al weer? Het Europees betalingsbevel en de incasso van grensoverschrijdende handelsvorderingen

Hoe zit het ook al weer? Het Europees betalingsbevel en de incasso van grensoverschrijdende handelsvorderingen

Handeldrijven met buitenlandse partijen is tegenwoordig heel gebruikelijk: de wereld wordt kleiner en grenzen vervagen. Maar wat te doen als een buitenlandse koper weigert uw facturen te voldoen?

Na het sturen van herinneringen en aanmaningen heeft u als schuldeiser een keuze: (a) een “gewone” incassoprocedure te starten of (b) de weg van het Europees betalingsbevel te bewandelen (hierna ook: “EEB-procedure” of “EEB-verzoek”).[1] De EEB-procedure is een gestandaardiseerde (Europese) procedure, die het innen van geldvorderingen in andere Europese landen sneller, makkelijker en goedkoper beoogt te maken. In tegenstelling tot een “gewone” procedure, wordt uw schuldenaar in een EEB-procedure niet (op voorhand) door de rechter gehoord. Maar hoe werkt zo’n EEB-procedure?

Indienen van een EEB-verzoek
Een EEB-verzoek kunt u via een standaardformulier indienen voor grensoverschrijdende handelsvorderingen. Bij welke rechter u het EEB-verzoek indient, wordt bepaald door een andere Europese verordening.[2] Meestal is dit de rechter in het land waar de schuldenaar is gevestigd of zijn woonplaats heeft, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Op het formulier vermeldt u:

De rechter wijst uw EEB-verzoek toe, als de schuldenaar uw vordering niet betwist en de vordering opeisbaar is op het moment dat het verzoek wordt ingediend.

Duur van de Europees betalingsbevel-procedure
De rechter neemt uw EEB-verzoek in behandeling nadat u de nationale gerechtskosten (griffierecht) heeft voldaan. Als uw verzoek aan voornoemde eisen voldoet en de rechter de vordering niet kennelijk ongegrond acht, wordt het Europees betalingsbevel in principe binnen 30 dagen uitgevaardigd. Let op: uw vordering wordt bijvoorbeeld kennelijk ongegrond geacht wanneer u als schuldeiser geen bewijs voor uw vordering aanbiedt of wanneer u de vordering op onjuiste facturen baseert. Het gerecht laat het Europees betalingsbevel vervolgens zelf aan de schuldenaar betekenen: dit bespaart u als schuldeiser dus tijd en geld

Na de betekening van het bevel heeft de schuldenaar de mogelijkheid om (a) de vordering te voldoen of (b) binnen 30 dagen een verweerschrift in te dienen. Let op: de schuldenaar hoeft daarbij slechts aan te geven dát hij de vordering betwist. De gronden waarop hoeft hij niet te noemen.

Wat als uw schuldenaar verweer instelt? In dat geval wordt de EEB-procedure automatisch omgezet in een “gewone” procedure naar het nationale recht van de bevoegde rechter, tenzij u hiertegen (op voorhand, dat wil zeggen bij indiening van het EEB-verzoek) bezwaar maakt. Bezwaar kan bijvoorbeeld voortvloeien uit een tijd- en kostenoverweging in relatie tot de omvang van uw vordering.

Stelt uw schuldenaar niet binnen 30 dagen verweer in? Dan verklaart de rechter het Europees betalingsbevel onmiddellijk uitvoerbaar bij voorraad. Het gerecht zendt het betalingsbevel, dat in alle EU-lidstaten wordt erkend, vervolgens naar u als schuldeiser. U kunt het Europees betalingsbevel vervolgens zonder aanvullende gerechtelijke verklaring door een deurwaarder ten uitvoer laten leggen. Slechts in uitzonderingsgevallen kan uw schuldenaar later nog proberen het Europees betalingsbevel aan te tasten. U moet dan denken aan situaties waarin de betekening van het betalingsbevel met het oog op de verdediging door de schuldenaar niet tijdig genoeg is geweest, dan wel wanneer de schuldenaar de vordering door overmacht of buitengewone omstandigheden niet heeft kunnen betwisten, of indien het betalingsbevel kennelijk ten onrechte is toegekend.

Conclusie
Een EEB-verzoek is relatief eenvoudig en kan door u zelf in gang worden gezet. Er zijn wel aandachtspunten, bijvoorbeeld met betrekking tot de bevoegdheid van de rechter en het eenvoudig te voeren verweer. U doet er goed aan (zeker een eerste keer) een advocaat in te schakelen. Het voordeel van de EEB-procedure is dat u binnen circa 60 dagen een uitvoerbaar Europees betalingsbevel in uw bezit heeft voor handelsvorderingen die niet betwist worden. Betwist de schuldenaar uw vordering alsnog, dan heeft u als schuldeiser in ieder geval de eerste stap naar de incasso van uw vordering zelf gezet.

Priscilla Otte, advocaat, praktijkgroep Ondernemingsrecht

[1] Verordening (EG) 1896/2006 tot invoering van een Europees betalingsbevelprocedure.

[2] Verordening (EG) 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: