Grond en verjaring

Grond en verjaring

Vaak komt de vraag aan de orde of iemand door verjaring eigenaar is geworden van grond van een ander.

Dit gaat bijvoorbeeld om de situatie waarin de eigenaar van een perceel een deel van het perceel van de buurman in gebruik heeft of neemt. Ook kan gedacht worden aan de situatie waarin de eigenaar van een perceel de grond van de gemeente voor langere tijd in bezit heeft. Wanneer wordt nu degene die die grond van een ander in gebruik heeft eigenaar?

Verjaringstermijn
Door het in bezit nemen van grond van een ander kan de eigendom daarvan worden verkregen. Dit gebeurt als sprake is van verjaring.
Grond die in bezit wordt genomen en waarvan degene die het in bezit neemt meent dat hij eigenaar is, wordt eigenaar van de grond van de ander na verloop van 10 jaar. Dit betreft bezit te goeder trouw.

In de situatie dat degene die de grond van een ander in bezit neemt weet dat die grond van de ander is,  wordt door inbezitneming eigenaar na verloop van 20 jaren. In dit geval is de bezitter niet te goeder trouw, maar hij kan dus wel eigenaar worden. Degene die grond van een ander in bezit heeft hoeft niet zelf gedurende die hele verjaringstermijn het bezit te hebben. Er kan ook sprake zijn van opvolgend bezit. De vorig eigenaar van een perceel heeft bijvoorbeeld al gemeentegrond in bezit en dat bezit wordt op gelijke wijze voortgezet door de opvolgend eigenaar.

Bewijs van bezit
Het beoordelen of sprake is van bezit is, zo volgt uit uitspraken van rechters, niet altijd makkelijk.

Degene die grond in bezit heeft moet zich gedragen alsof hij eigenaar van die grond is. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de feitelijke situatie.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om in bezit genomen grond door middel van een hek of een haag af te sluiten. Hierdoor is het voor de eigenaar niet mogelijk het in bezit genomen deel van zijn perceel te betreden. Ook kan gedacht worden aan het bijvoorbeeld aanleggen van een weg of pad op in bezit genomen grond, waardoor de inrichting van de grond tot de conclusie kan leiden dat sprake is van inbezitname.

De inbezitname kan op verschillende manieren bewezen worden. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan gedateerde foto’s of video-opnamen waarop te zien is dat grond van de ander in bezit is genomen. Ook kan worden gedacht aan verklaringen van verschillende personen waaruit volgt dat sprake is van bezit van de grond van een ander.

Wat als een ander mijn grond in bezit heeft of neemt?
U kunt natuurlijk ook worden geconfronteerd met iemand die grond van u in bezit heeft of neemt. Voorkomen kan worden dat de verjaring wordt voltooid.

In dat geval dient – als de verjaringstermijn al niet is verstreken – een aanmaning te worden gestuurd aan diegene die de grond in bezit heeft genomen, binnen zes maanden gevolgd door een procedure bij de rechtbank waarin wordt gevorderd het in bezit genomen deel van het perceel te ontruimen. Het alleen sturen van een brief is onvoldoende.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de leden van de praktijkgroep Bouwrecht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep Bouwrecht: klik hier

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: