Kan het gedrag van een ex-partner van invloed zijn op de alimentatieverplichting?

Kan het gedrag van een ex-partner van invloed zijn op de alimentatieverplichting?

Van algemene bekendheid is dat een echtscheiding dan wel een relatiebreuk nogal eens gepaard gaat met de nodige emoties. Dat gewezen partners elkaar vervloeken en elkaar liever nooit meer willen zien, lijkt geen uitzondering. Maar hoe zit het met een te betalen alimentatiebijdrage, indien de alimentatiegerechtigde zijn of haar emoties ook op den duur niet de baas kan worden?

Wat staat er in de wet?
In het Burgerlijk Wetboek (BW) staat de basis omschreven voor het vaststellen van een alimentatiebijdrage van de onderhoudsplichtige ex-echtgenoot aan de alimentatiegerechtigde ex-echtgenoot. De rechtbank is niet verplicht om een bijdrage vast te stellen, maar heeft een zogenaamde discretionaire bevoegdheid om hiertoe over te gaan. Bij beantwoording van de vraag of de ene ex-echtgenoot gehouden is om de andere ex-echtgenoot een bijdrage te verstrekken in de kosten van zijn of haar levensonderhoud, mag de rechter ook niet-financiële factoren, zoals grievend gedrag, betrekken. Grievend gedrag kán ertoe leiden dat de lotsverbondenheid, welke verbondenheid de grondslag vormt voor de onderhoudsverplichting komt te vervallen. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter oordelen dat het betalen van een alimentatiebijdrage in redelijkheid niet langer van de alimentatieplichtige ex-echtgenoot gevergd kan worden vanwege het grievende gedrag van de andere ex-echtgenoot.

Beëindiging of matiging van alimentatie?
Uit de beperkte rechtelijke uitspraken van de afgelopen jaren blijkt dat de rechter terughoudend omgaat met zijn discretionaire bevoegdheid tot beëindiging dan wel matiging van de alimentatiebijdrage. Dit is ook niet zo vreemd. Enerzijds dient de rechter rekening te houden met de emoties die gepaard gaan bij een relatiebreuk dan wel echtscheiding. Anderzijds kan er op een beslissing tot beëindiging en matiging niet worden terugkomen. Met andere woorden: een dergelijke beslissing in onherroepelijk.

Een verzoek tot beëindiging of matiging van de alimentatiebijdrage werd op 30 november 2010 door het gerechtshof Arnhem afgewezen bij een geval waarbij de alimentatiegerechtigde de alimentatieplichtige bedreigde en stalkte als gevolg van haar borderline stoornis. In een ander geval,  waarbij de alimentatiegerechtigde de alimentatieplichtige had gestalkt, oordeelde de rechtbank Den Haag op 27 augustus 2013 dat er redenen waren om de alimentatiebijdrage te matigen. Beëindiging achtte de rechtbank een te verstrekkend gevolg, mede omdat niet gebleken was van onaanvaardbare gevolgen (zoals bijvoorbeeld lichamelijk letsel) of ernstig (financieel) nadeel aan de zijde van de alimentatieplichtige.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde op 8 oktober 2013 dat de alimentatiebijdrage wél beëindigd diende te worden, gelet op het grievende gedrag van de alimentatiegerechtigde. In dat geval had de alimentatiegerechtigde zich niet alleen jegens de alimentatieplichtige zeer grievend uitgelaten, ook had zij brieven aan haar kinderen geschreven waarin zij zich buitengewoon kwetsend en respectloos uitliet over de man. De alimentatiegerechtigde was daarnaast Skype profiel van de alimentatieplichtige binnen gedrongen en had op dit profiel respectloze teksten geplaatst. Ook goederen in de woning van de alimentatieplichtige waren door de alimentatiegerechtigde met kwetsende uitlatingen beklad. Dat de alimentatiegerechtigde door de echtscheiding zeer geëmotioneerd was geweest, vond het hof geen rechtvaardiging vormen voor het gedrag van de alimentatiegerechtigde. Het gedrag van de alimentatiegerechtigde werd als zodanig grievend bestempeld, dat van de alimentatieplichtige niet langer gevergd kon worden dat hij nog langer een bijdrage zou blijven voldoen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de leden van de praktijkgroep Personen- en Familierecht. 

Voor meer blogs van de praktijkgroep Personen- en Familierecht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: