Doorlinken naar ongeautoriseerde livestreams van sportwedstrijden: auteursrechtinbreuk?

Doorlinken naar ongeautoriseerde livestreams van sportwedstrijden: auteursrechtinbreuk?

In de periode van 2006 tot 19 augustus 2011 heeft MyP2P via haar website gratis livestreams aangeboden van sportwedstrijden. Deze livestreams waren afkomstig van niet daartoe geautoriseerde derden. Voor de organisatoren van de sportwedstrijden (hierna: de organisatoren) werden beeldverslagen gemaakt door omroeporganisaties. De betrokken producent had bij de sportwedstrijd in de ruimte waar deze werd gespeeld, een groot aantal camera’s ter beschikking en hij regisseerde vanuit een productie-unit. De sportwedstrijd werd aan de hand van de instructies en keuzes van de regisseur vastgelegd ten behoeve van de live-uitzending. De beeldverslagen werden via televisiekanalen door of met toestemming van de organisatoren uitgezonden door omroeporganisaties. Het televisiesignaal werd per satelliet doorgezonden naar die organisaties. Daarna werd het signaal gecomprimeerd en gecodeerd en vervolgens per satelliet verzonden naar de abonnees, die het signaal op televisie konden ontvangen. Het signaal werd tenslotte gedecodeerd en gedecomprimeerd met behulp van een satellietdecoder, voor de werking waarvan decodeerapparatuur, zoals een decodeerkaart noodzakelijk was.

Als een sportwedstrijd live werd uitgezonden via een door de organisatoren gekozen kanaal, konden bezoekers van de website van MyP2P die wedstrijd live via de website gratis, maar zonder toestemming van de organisatoren, bekijken. Met dit gratis aanbieden heeft MyP2P inkomsten uit donaties en advertenties verworven.

Het bekijken van een sportwedstrijd via de website van MyP2P ging als volgt. De bezoeker zocht op die website (met behulp van de op zijn computer geïnstalleerde, door MyP2P beschikbaar gestelde software) de sportwedstrijd van zijn keuze op. Door vervolgens op een zogenaamde play-knop op de website van MyP2P te klikken, begon de gekozen livestream volautomatisch – dus zonder verdere handeling van de bezoeker – op de computer van de bezoeker te spelen in een scherm (venster) met daarin een banner van MyP2P. De stream werd automatisch tot de volledige schermgrootte uitvergroot.

Is er sprake van een werk in auteursrechtelijke zin?
Het is vaste rechtspraak dat een sportwedstrijd zelf niet kan worden beschouwd als een auteursrechtelijk beschermd werk, omdat bij een sportwedstrijd spelregels gelden die geen ruimte laten voor de vereiste creatieve vrijheid om van een intellectuele schepping te kunnen spreken. Sportwedstrijden zelf worden dan ook op grond van het auteursrecht niet beschermd. Ook al zijn sportwedstrijden zelf geen auteursrechtelijk beschermende werken, de beelden van die wedstrijden kunnen dat wel zijn. De wedstrijdbeelden zijn dat als deze een eigen intellectuele schepping van de auteur daarvan zijn, waarbij de auteur via keuze, schikking en combinatie van de wedstrijdbeelden uitdrukking heeft gegeven aan zijn creatieve geest.

Is er sprake van openbaarmaking?
De auteurswet kent aan de auteursrechthebbenden van een auteursrechtelijk relevant werk het exclusieve recht toe om dat werk openbaar te maken.

De begrippen “openbaar maken” en “openbaarmaking”, zoals die in de auteurswet voorkomen, moeten worden uitgelegd in overeenstemming met het begrip “mededeling aan het publiek”, zoals neergelegd in artikel 3 lid 1 van de Richtlijn 2001 / 29 / EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 betreffende de Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (hierna: “de richtlijn”). Het gaat daarbij om de mededeling van auteursrechtelijk beschermde werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van die werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn.

In de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie worden criteria genoemd die van belang zijn bij de vraag of van een openbaarmaking sprake is, zoals de eisen van een (actief) interveniërende partij, of de mededeling wordt gedaan aan het publiek en of er een winstoogmerk is.

Ten aanzien van de interventie
Vaststaat dat MyP2P livestreams van sportwedstrijden verzamelde, die haar werden aangeboden door daartoe niet geautoriseerde derden, dat wil zeggen derden die geen toestemming van de organisatoren hadden om die streams openbaar te maken. MyP2P bood aldus de bezoekers van haar website de mogelijkheid sportwedstrijden op het internet te bekijken die zonder haar interventie niet of slechts met veel moeite voor internetbezoekers traceerbaar zouden zijn geweest. Het feit dat de aangeklikte sportwedstrijd te bekijken was in een apart scherm met een andere URL dan die van de website van MyP2P is aan te merken als een technische aangelegenheid en is daarom van geen betekenis voor de vraag of er sprake is van openbaarmaking door MyP2P.

Ten aanzien van het publiek
Het oorspronkelijke publiek in deze was het publiek dat van de beeldverslagen kon kennis nemen via televisie-uitzendingen door omroeporganisaties aan wie de organisatoren toestemming hadden verleend om de beeldverslagen uit te zenden. Het andere publiek bestond uit de bezoekers van de website van MyP2P, die – in tegenstelling tot het oorspronkelijke publiek – geen vergoeding betaalden voor het kijken naar de beeldverslagen via internet.

Ten aanzien van het winstoogmerk
Vast staat dat de mededeling een winstoogmerk dient. Dit blijkt uit het feit dat MyP2P op haar website de mogelijkheid heeft aangeboden om daarop advertenties te plaatsen en om donaties te doen.

Inbreuk op auteursrechten!
In het onderhavig geval is sprake van een openbaarmaking (mededeling aan het publiek) van beschermde werken doordat MyP2P deze op haar website aan het publiek vanaf een door de leden van het publiek gekozen plaats en op een door hen gekozen tijdstip beschikbaar heeft gesteld. Nu de organisatoren MyP2P daartoe geen toestemming hebben verleend, maakt MyP2P inbreuk op de auteursrechten van de organisatoren.

Wees dus zorgvuldig met het aanbieden van livestreams op een website. Het is niet zonder meer toegestaan door te linken naar beschermde werken. Dat is slechts anders wanneer die beschermde werken al op een website voor iedereen en toegankelijk te raadplegen zijn. Mocht u over dit onderwerp of andere kwesties op het terrein van het intellectueel eigendomsrecht vragen hebben, neemt u dan vooral contact op met mr. Laurens Bezoen, lid van de praktijkgroep IE-recht & ICT-recht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep IE-recht & ICT-recht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: