Dividenduitkering ten tijde van corona

Dividenduitkering ten tijde van corona

De coronacrisis heeft mogelijk een behoorlijk negatieve impact op de financiële gezondheid van uw onderneming. Aan de andere kant heeft u misschien ook van deze crisis geprofiteerd, waardoor er voldoende gelden beschikbaar zijn voor een dividenduitkering. U vraagt zich misschien af of u als bestuurder of DGA bevoegd bent om in deze periode dividend uit te keren. In dit blog nemen wij u mee in de wettelijke regelgeving rond de uitkering van dividend en de mogelijke risico’s daarvan. 

Voorwaarden dividenduitkering
De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) is bevoegd te besluiten over een dividenduitkering. De AVA kan zo’n besluit nemen als het eigen vermogen groter is dan de reserves die de onderneming volgens de wet en statuten moet aanhouden. Dit wordt de balanstest genoemd. Wanneer de AVA een uitkeringsbesluit heeft genomen, is vóór de uitbetaling evengoed eerst nog goedkeuring van het bestuur vereist. Zonder die goedkeuring heeft het besluit van de AVA geen gevolgen.

Het bestuur moet vervolgens nagaan of de vennootschap na de dividenduitkering nog kan blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Daarbij gaat het niet alleen over de opeisbare schulden van dat moment, maar ook de schulden die binnen afzienbare tijd (een termijn van circa 1 jaar) opeisbaar worden. Dit wordt de uitkeringstest genoemd. Deze test wordt bij wijze van spreken gedaan op het moment van uitbetaling. In feite beoordeelt de bestuurder op dat moment de financiële situatie van de vennootschap. Het bestuur houdt rekening met de mogelijkheid dat de vennootschap te maken krijgt met toekomstige financiële verplichtingen en beoordeelt of de vennootschap is beschermd tegen verliezen. Bij deze beoordeling moet de bestuurder ook de coronacrisis en de economische gevolgen ervan meewegen. Hierdoor kan de onderneming mogelijk in de toekomst niet meer aan haar verplichtingen voldoen.

Indien er geen reden is om aan te nemen dat de vennootschap de (toekomstige) schulden niet kan voldoen, kan het bestuur goedkeuring geven aan de dividenduitkering. De coronacrisis kan dus niet als ‘excuus’ gebruikt worden om af te zien van dividenduitkering, zonder concrete aanwijzingen dat de vennootschap haar (toekomstige) schulden niet meer kan betalen na de dividenduitkering. Het weigeren van een dividenduitkering omdat het bestuur extra wil reserveren voor onvoorziene omstandigheden is op basis van de wet niet toegestaan. Ook niet tijdens de coronacrisis.

Geen dividenduitkering bij gebruik noodpakket
Veel ondernemers maken gebruik van het noodpakket van de overheid of andere tegemoetkomingen om de negatieve financiële gevolgen van de coronacrisis te beperken. Op grond van die regelingen is de uitkering van dividend meestal niet toegestaan.

Risico op hoofdelijke aansprakelijkheid
Wanneer blijkt dat u als bestuurder goedkeuring heeft verleend voor het uitkeren van dividend, terwijl u wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat uw onderneming na deze uitkering niet langer in staat zou zijn om opeisbare schulden te voldoen, loopt u het risico dat u privé aansprakelijk bent voor het tekort dat ontstaat door de dividenduitkering.

Vanwege dit risico is het van belang dat u de uitkeringstest en alle afwegingen die u in dat kader heeft gemaakt schriftelijk vastlegt in notulen. Dit betreft overigens een interne aansprakelijkheid, crediteuren kunnen hierop geen beroep doen. De curator in faillissement echter wel. Crediteuren hebben wel de mogelijkheid om een andere vordering tegen de bestuurder in te stellen, zoals een vordering uit onrechtmatige daad of de actio pauliana. 

Conclusie
Doet u vooral de uitkerings- en balanstest om te bepalen of er dividend uitgekeerd mag worden. Maakt de onderneming gebruik van het noodpakket van de overheid, dan is een dividenduitkering meestal niet toegestaan. Een onterechte dividenduitkering brengt aansprakelijkheidsrisico’s met zich mee voor bestuurders.

Wilt u meer wilt weten over de (on)mogelijkheden van een dividenduitkering tijdens de coronacrisis, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u ook adviseren en begeleiden bij het schriftelijk vastleggen van de dividenduitkering en de verplichte balans- en uitkeringstest, met daarbij aandacht voor de overwegingen die het bestuur dient te maken gezien de huidige financiële situatie.

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: