Deponering uitdelingslijst / tussentijdse uitkering aan schuldeisers

Deponering uitdelingslijst / tussentijdse uitkering aan schuldeisers

Zoals eerder aangekondigd kan er in het faillissement van SEPA Green Energy B.V. op korte termijn een (eerste) tussentijdse uitkering worden gedaan aan de schuldeisers. Het betreft een uitkering van 52% van de op 12 april jl. vastgestelde concurrente vorderingen.
 
De tussentijdse uitkeringen worden gedaan aan de hand van een uitdelingslijst.
De door de rechter-commissaris goedgekeurde uitdelingslijst ligt vanaf 10 juni 2024 gedurende tien dagen ter griffie van de Rechtbank te Almelo kosteloos ter inzage voor de schuldeisers.

Zodra de uitdelingslijst verbindend is geworden, kunnen wij overgaan tot uitkering aan de schuldeisers. We streven er naar de tussentijdse uitkering uiterlijk eind juni te verrichten. 

Bij de definitieve afwikkeling van het faillissement zal dan nog een kleine laatste betaling (‘slotuitkering’) plaatsvinden. Wanneer dit zal zijn, is op dit moment nog niet bekend.