De verplichting tot indexering van partner- en kinderalimentatie per 01 januari 2018

De verplichting tot indexering van partner- en kinderalimentatie per 01 januari 2018

Het komt met enige regelmaat voor dat ik merk dat een cliënt al jarenlang hetzelfde bedrag aan alimentatie ontvangt of eenzelfde bedrag aan alimentatie betaalt.

De vraag aan de cliënt waarom hij of zij niet meer alimentatie ontvangt dan wel betaalt, wordt nagenoeg altijd beantwoord met “die alimentatie heeft de rechter vastgesteld ”of “die alimentatie hebben we samen afgesproken”.

Het blijkt dus dat er zowel onder alimentatiegerechtigden als alimentatieplichtigen weinig kennis bestaat omtrent het bestaan van de werking van het wetsartikel 402a uit boek I van het burgerlijk wetboek.

De voor de alimentatieplichtige of alimentatiegerechtigde belangrijkste onderdelen van dit wetsartikel treft u hier onder aan:

Art. 402a lid 1

De bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud worden jaarlijks van rechtswege gewijzigd met een door Onze Minister van Justitie vast te stellen percentage……….

Art. 402a lid 2

De wijziging gaat in op 1 januari volgende op de in het eerste lid genoemde datum.

Uit dit artikel volgt dat  maandelijkse alimentatiebedragen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW automatisch stijgen.  Daar hoeft geen rechter, advocaat of deurwaarder aan te pas te komen. Een ieder die alimentatie betaalt of ontvangt zou dit artikel moeten kennen en toepassen. De wetgever gaat daar ook van uit.

 De Minister van Veiligheid en Justitie stelt jaarlijks het indexeringspercentage vast. Dit is het percentage waarmee de alimentatie jaarlijks wordt verhoogd.  Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november. Inmiddels is bekend dat het indexeringspercentage voor 01.01.2018 is vastgesteld op 1,5 %.

Voorbeeld

Dit betekent dat wanneer in 2017 in een beschikking van een rechtbank of gerechtshof is vastgesteld dat de alimentatie die betaald moet worden € 100,00 per maand bedraagt, dat de alimentatieplichtige per 01 januari 2018 € 101,50 per maand dient te betalen, namelijk 1,5 % meer per maand.

Per 01 januari 2019 wijzigt de alimentatie opnieuw. Stel dat het indexeringspercentage dan stijgt met 1.7 % dan dient de alimentatieplichtige de alimentatie – die per 01.01.2018 is gestegen van € 100,00 tot € 101,50 per maand – te verhogen met 1,7% tot 103,23 per maand.

LET OP: Dit geldt bovendien niet alleen voor alimentaties die volgen uit gerechtelijke beschikkingen maar ook voor alimentaties die in een convenant of ouderschapsplan zijn overeengekomen.

Handige website

U kunt nagaan welk bedrag de alimentatie moet zijn per 01 januari 2018 of welk bedrag er over de afgelopen periode(n) te weinig betaald of ontvangen is op de website van het LBIO, www.lbio.nl/indexering-aliment

Daar kunt u invullen in welk jaar de rechtbank de alimentatie heeft vastgesteld of gewijzigd,  als er sprake is van een rechterlijk vastgestelde alimentatie. U kunt ook het jaar invullen waarin u in een ouderschapsplan of convenant bent overeengekomen wat er aan partner- en of kinderalimentatie moet worden betaald. Vervolgens vult u het destijds vastgestelde of overeengekomen bedrag in.  Eén druk op de knop volstaat om het LBIO uit te laten rekenen wat de achterstand is en met welke bedragen de alimentatie moet worden verhoogd of had moeten worden verhoogd. 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen over partner- of kinderalimentatie, neemt u dan contact met mr. Rianne de Vroet, lid van de Praktijkgroep Personen- en Familierecht.

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: