Biertje?!

Biertje?!

Inleiding
Op 28 februari 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam in kort geding geoordeeld dat Lidl met haar biermerk “Kordaat” geen merkinbreuk maakt op het biermerk van Grolsch genaamd “Kornuit”. De meningen in de aanloop van deze rechtszaak waren verdeeld en nu heeft de kortgeding rechter – ten nadele van Grolsch – de knoop doorgehakt. En hier komt naar mijn mening dan toch weer het subjectieve element van een kort geding rechter als persoon om de hoek kijken. Want is er inderdaad geen verwarringsgevaar tussen beide merken?

Een opmerking vooraf. Deze uitspraak is in kort geding gedaan. Dat betekent dat de kort geding rechter moet vooruitlopen op de uitkomst van een eventuele bodemprocedure. Slechts als met grote waarschijnlijkheid valt te verwachten dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Lidl een merkinbreuk maakt, zal de kort geding rechter het gevraagde verbod van Grolsch toewijzen.

Toetsingskader
De beide merken (Kordaat en Kornuit) worden met elkaar vergeleken. Volgens vaste rechtspraak dient de mate van overeenstemming te worden beoordeeld aan de hand van de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen beide merken. Daarbij gaat het om de totaalindruk.

Grolsch stelt zich op het standpunt dat Kordaat en Kornuit zowel auditief als visueel op elkaar lijken, doordat de eerste drie letters en de laatste letter hetzelfde zijn, beide uit zeven letters en twee lettergrepen bestaan, en de afwijkende letters een medeklinker gevolgd door twee klinkers zijn.

Lidl stelt zich op het standpunt dat het begripsmatige verschil tussen Kordaat en Kornuit opweegt tegen eventuele visuele en auditieve gelijkenissen ervan. “Kornuit” roept het beeld van ‘vriend’ of ‘makker’ op, terwijl “Kordaat” de betekenis ‘vastbesloten’ oproept, aldus Lidl.

De kort geding rechter laat de begripsmatige gelijkenis buiten beschouwing omdat Lidl niet heeft bewezen dat het bier kopend publiek bekend is met de betekenis van het woord kordaat en/of kornuit. Daarom kan daaruit in kort geding geen conclusie worden getrokken.

Wat rest zijn dan de auditieve en visuele beoordelingen.

Volgens de kort geding rechter is er een zekere mate van auditieve overeenstemming, maar deze overeenstemming is gering, doordat de klanken van de lettergreep waarop de klemtoon ligt overheersen (‘nui(t)’ versus ‘daa(t)’). 

En visueel? Doordat de eerste drie letters en de laatste letter van het woord Kornuit en het woord Kordaat hetzelfde zijn en de woorden even lang zijn, bestaat tussen het woordmerk Kornuit en het woord Kordaat enige visuele overeenstemming. Daartegenover staat dat de vormen van de lettercombinaties ‘nui’ en ‘daa’, anders dan bijvoorbeeld de vormen van de lettercombinatie ‘vv’ en de letter ‘w’, dusdanig van elkaar verschillen dat die visuele overeenstemming wordt afgezwakt en, voor zover het de totaalindruk betreft, naar voorlopig oordeel van de kort geding rechter, als gering moet worden aangemerkt.

De beeldmerken (zie hierboven) verschillen van elkaar wat betreft lettertype (daaronder begrepen de vorm van de letters en het gebruik van schoonschrift), het gebruik van hoofdletters (Kordaat is, op de letter t na, geheel in hoofdletters geschreven, terwijl Kornuit maar één hoofdletter bevat), de richting (Kordaat is diagonaal geschreven, terwijl Kornuit horizontaal is geschreven), de toevoeging van het duidelijk leesbare woord pilsener (aan het beeldmerk Kordaat), de toevoeging van een tekening (aan het beeldmerk Kordaat), de toevoeging van figuren (aan het beeldmerk Kordaat, namelijk een rechthoek om Kordaat heen en een zeshoek om het daaronder liggende geheel), en de toevoeging van kleuren (aan het beeldmerk Kordaat). Die verschillen maken dat de beeldmerken – in hun geheel bezien – niet overeenstemmen.

Conclusie
Dit brengt de kort geding rechter tot het voorlopige oordeel dat de overeenstemming tussen Kornuit en Kordaat zo gering is dat niet kan worden geconcludeerd dat als gevolg van die geringe overeenstemming verwarring bij het relevante publiek kan ontstaan. Volgens de kort geding rechter zullen bierkopers zich niet vergissen in de herkomst van de producten en aldus kan menen dat Kordaat pils en Kornuit pils van dezelfde onderneming afkomstig zijn. 

Wellicht dat de kort geding rechter het feit dat Kordaat alleen bij de Lidl – in een supermarkt – te koop is heeft laten meewegen? 

Zeker niet kansloos
Naar mijn mening maakt Grolsch zeker nog wel een kans in een bodemprocedure indien zij kan bewijzen dat het bier kopend publiek daadwerkelijk een verband legt tussen Kordaat en Kornuit. Gegeven de hiervoor geconstateerde overeenstemming tussen de beide merken, het in beide geval bier (zelfde producten) betreft en de bekendheid van Kornuit, is het niet ondenkbaar dat het bier kopend publiek een verband legt tussen beide merken. Hierdoor kan er afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het Kornuit merk, waardoor het geëist verbod op Kordaat zeker nog wel kans maakt.

Hopelijk laat Grolsch het er niet bij zitten.

Laurens Bezoen, advocaat, sectie IE, ICT & Privacy 

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: