Betalingsproblemen op tijd aanpakken

Betalingsproblemen op tijd aanpakken

Veel ondernemers hebben tijdens de coronacrisis belastingschulden opgebouwd. De Belastingdienst heeft van 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2022 bijzonder uitstel verleend voor het betalen van belastingen. Vanaf 1 oktober 2022 moet de opgebouwde belastingschuld afgelost worden. De Belastingdienst gaat ook invorderingsrente heffen. Volgens de huidige regelgeving moet de schuld op 1 oktober 2027 geheel zijn terugbetaald. Dat betekent voor veel ondernemers een forse aanslag op de liquiditeit in een periode waarin al veel onzeker is.

Gezond verder na sanering
De Belastingdienst biedt de mogelijkheid voor betaalpauzes en voor uitstel van betaling als een ondernemer in betalingsproblemen verkeert. Maar uiteindelijk zal de schuld moeten worden afgelost als dat langer duurt loopt de rente op. Er zijn echter ook mogelijkheden om de belastingschuld (en alle andere problematische schulden) van een onderneming te saneren. De wet biedt daarvoor verschillende instrumenten. Na een succesvolle sanering is de onderneming snel weer financieel gezond. Een ander doel kan zijn het gecontroleerd afwikkelen en staken van de onderneming, waarna geen schulden of aansprakelijkheden resteren voor de ondernemer.

Surseance van betaling, surseanceakkoord

De eerste mogelijkheid om schulden te saneren is het vragen van surseance (uitstel) van betaling bij de rechtbank. Bestaande concurrente schulden worden tijdelijk bevroren. De ondernemer kan dan in relatieve rust, met een door de rechtbank aangestelde bewindvoerder, onderzoeken of een akkoord kan worden getroffen met de schuldeisers. Als dat onmogelijk blijkt, mondt het vaak uit in een faillissement.

WHOA akkoord

Nieuwer is de WHOA: de wet homologatie onderhands akkoord. In een WHOA procedure, waarbij de ondernemer meer de regie houdt, kan een onderhands akkoord worden voorbereid. Daarbij kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde herstructureringsdeskundige te benoemen die het akkoord voorbereidt en aanbiedt. De ondernemer kan ook met zijn eigen adviseurs een akkoord voorbereiden en aanbieden aan zijn schuldeisers. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan het WHOA akkoord door de rechtbank bindend worden verklaard voor alle schuldeisers, dus ook voor de schuldeisers die niet wilden instemmen met het akkoord.

Buitengerechtelijk akkoord

Een afspraak met één of meerdere schuldeisers om schulden af te kopen behoort ook tot de mogelijkheden. Schuldeisers kunnen echter niet in alle gevallen worden gedwongen in te stemmen met een dergelijk voorstel. Toch kan het in sommige situaties al lucht geven om met één of enkele belangrijke schuldeisers een regeling te treffen. 

Doorstart na faillissement

Soms is de schuldenlast te zwaar en ontbreekt het aan financiële middelen om verder te ondernemen. Soms ook blijkt een akkoord onhaalbaar. Dan kan een doorstart na faillissement worden voorbereid. De schulden blijven bij de failliete boedel en met nieuw kapitaal wordt de onderneming als het ware teruggekocht van de curator. Om daarbij andere kapers op de kust vóór te zijn, is het goed al (ruim) voor aanvraag van het faillissement een goede strategie te bedenken.

Begin op tijd

Bij alle mogelijkheden geldt dat te lang wachten schadelijk kan zijn. Òf het is te laat om het tij te keren, òf is het veel bewerkelijker en kostbaarder om het gewenste resultaat te behalen. Wij adviseren dan ook om tijdig met uw financiële en juridische adviseurs een plan te maken.

Daarbij is ook van belang dat de Belastingdienst heeft aangegeven tot 1 oktober 2023 een ruimhartiger beleid te zullen hanteren bij het treffen van regelingen.

Adviseurs van Daniels Huisman

Bij Daniels Huisman advocaten werken op haar drie vestigingen ervaren insolventieadvocaten met ruime ervaring als curator in faillissement en bewindvoerder in surseance van betaling. Ze zijn ervaren en zeer kundig in het bijstaan van ondernemers bij het onderzoeken en uitvoeren van de mogelijkheden om weer financieel gezond te worden. Samen met u bepalen zij wat in uw geval de beste optie is.

Neem vooral contact op met een van uw contactpersonen binnen Daniels Huisman. Zij brengen u graag in contact met één van onze specialisten.

Contactpersonen per vestiging:

Almelo
Freerk Bleker ()

Deventer
Mark Loef ()

Enschede
Arjen Huisman ()

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: