Afbeelden foto’s prinses Amalia inbreuk op portretrecht?

Afbeelden foto’s prinses Amalia inbreuk op portretrecht?

De rechtbank Amsterdam heeft op 30 juni 2014 geoordeeld dat het recht op de persoonlijke levenssfeer van prinses Amalia zwaarder weegt dan het recht op vrijheid van meningsuiting van Sanoma. De publicatie door Sanoma van de foto’s van een hockeyende prinses Amalia is dan ook onrechtmatig.

Sanoma is uitgever van het blad ‘Nieuwe Revue’. In de uitgifte van de week van 24 april 2013 van het blad zijn twee foto’s van prinses Amalia geplaatst. Een van de twee foto’s is ook op internet gepubliceerd.

Auteurswet
De schending van het portretrecht van Amalia wordt getoetst aan de hand van de Auteurswet. Vast staat, volgens de rechtbank, dat de betreffende foto’s niet in opdracht van Amalia (dan wel haar wettelijke vertegenwoordigers) zijn gemaakt en ook is er geen toestemming gegeven voor de publicatie ervan. Op grond van artikel 21 Auteurswet is een openbaarmaking van de foto’s in dat geval niet geoorloofd voor zover een redelijk belang van prinses Amalia zich daartegen verzet.

Redelijk belang?
Heeft prinses Amalia een redelijk belang? Volgens de rechtbank wel. Zij oordeelt dat onder een redelijk belang de bescherming tegen inbreuken op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van prinses Amalia valt.

Vrijheid van meningsuiting?
Voor de beantwoording van de vraag of de openbaarmaking uiteindelijk onrechtmatig is, dient het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 8 EVRM) te worden afgewogen tegen het recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM) van Sanoma. Bij de belangenafweging van deze twee grondrechten heeft de rechtbank rekening gehouden met de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Algemeen belang?
Sanoma heeft aangevoerd dat de publicatie van de foto’s een algemeen belang dient. De rechtbank volgt Sanoma op dit punt niet. Zij overweegt dat Amalia, ook als publiekfiguur, recht heeft op privacy en niet vogelvrij is. Daarbij brengt haar minderjarigheid mee dat er een extra zorgvuldige toetst dient plaats te vinden bij de beantwoording van de vraag of het algemeen belang de inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer rechtvaardigt.

Omtrent de belangenafweging heeft de rechtbank het volgende van belang geacht:

Mediacode!
De uitspraak van de rechtbank Amsterdam is in overeenstemming met de mediacode die de RVD op 21 juni 2005 heeft vastgesteld. Deze mediacode heeft tot doel de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de leden van het Koninklijkhuis. In deze mediacode is onder andere opgenomen dat de bepaalde mediamomenten zullen worden georganiseerd waarbij de media de gelegenheid wordt gesteld om foto’s van de leden van het Koninklijkhuis te maken. Buiten deze momenten mogen geen foto’s van de leden van het Koninklijkhuis worden genomen, ook niet van de kinderen.

Het oordeel van de rechtbank Amsterdam dat Sanoma het portret van een hockeyende prinses Amalia niet mocht publiceren is naar mijn mening dan ook juist.

Mocht u vragen hebben over de schending van portretrecht of de schending van auteursrecht in algemene zin, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met mr. Laurens Bezoen, lid van de praktijkgroep IE-recht & ICT-recht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep IE-recht & ICT-recht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: